Karolinska kanmista examensrätten

Utbildningarna till biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet och Malmö högskola uppfyller inte kvalitetskraven, enligt Högskoleverket.

1 augusti 2012

Högskoleverket har genomfört en granskning av samtliga utbildningar till biomedicinsk analytiker på grundläggande och avancerad nivå.

Ingen av de granskade utbildningarna har fått omdömet ”mycket hög kvalitet”, däremot har det godkända betyget ”hög kvalitet” getts till de flesta av utbildningarna. Men Karolinska institutet och Malmö högskola har fått omdömet ”bristande kvalitet” för utbildningarna som leder till biomedicinsk analytikerexamen. Även magisterutbildningarna inom laboratorievetenskap vid Karlstads universitet och Malmö högskola bedöms ha bristande kvalitet.

Det innebär att Högskoleverket anser att utbildningarna inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att tillståndet för att utfärda examen kan dras in. Lärosätena har nu ett år på sig att komma in med en redovisning för vad de ska göra åt bristerna.

Mest kritik får Karolinska institutets utbildning av biomedicinska analytiker. Beskedet från Högskoleverket kom som en överraskning för de ansvariga.

— Att det fanns saker som sviktade hade vi kanske på känn, däremot inte att det var så dåligt som Högskoleverkets utvärdering visar, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildningarna vid Karolinska institutet.

Högskoleverket pekar på fundamentala brister i studenternas grundläggande kunskaper inom biomedicin, medicin, vetenskapsteori, statistik och kvalitetssäkring. Studenternas examensarbeten visar att de saknar bred kunskap om undersöknings- och analysmetoder, sägs det också i rapporten.

Vad svagheterna i utbildningen beror på vågar Jan-Olov Höög inte säga, men erkänner utan omsvep att de brister som utvärderingen visar på måste lösas mycket snart.

— Jag håller med om att den här kritiken är allvarlig. Vi ska nu först och främst analysera Högskoleverkets kritik och därefter ta fram vilka åtgärder som krävs för att vi ska hålla den höga kvalitet som alla våra utbildningar ska göra, säger Jan-Olov Höög.

Även biomedicinska analytikerutbildningen vid Malmö högskola kritiseras, men där handlar kritiken enbart om brister i upplägget av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, vilket kan leda till att studenterna inte klarar att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och samverka med patienter och närstående.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida