Vårdhygien

Nya rekommendationer för att motverka maginfektioner

Nya rekommendationer för att motverka maginfektioner
Ingen annan bakterie orsakar så många insjuknande i diarrésjukdomar som Clostridium difficile. Foto: James Gathany/CDC

I en ny rapport från Folkhälsomyndigheten sammanfattas tillgänglig kunskap om Clostridium difficile. Rekommendationer ges för övervakning, förebyggande åtgärder och hur man ska handskas med utbrott av infektioner orsakade bakterien.

I Sverige är Clostridium difficile den vanligaste bakterieorsakade diarrésjukdomen. I fjol rapporterades drygt 6 500 fall. 2015 dog närmare 70 personer efter att ha blivit infekterade av Clostridium difficile.

Under senare år har antalet människor som insjuknat av bakterien minskat, vilket Folkhälsomyndigheten tror är ett resultat av att de förebyggande åtgärderna blivit mer effektiva.

För att ytterligare minska riskerna för infektioner har myndigheten tillsammans med experter från smittskydd och vårdhygien i Region Jönköping tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om hur man bäst förebygger utbrott av Clostridium difficile.

I rapporten ges rekommendationer för provtagning, diagnostik, vårdhygien, antibiotikaanvändning samt övervakning och vad man böra göra vid ett utbrott.

– Vi har inte kommit fram till något helt nytt som man inte har gjort förut utan vi har sammanställt rekommendationer från ett antal olika länder och därefter vägt vilken evidens och styrka det finns för dem, säger enhetschefen Malin Gripe vid Folkhälsomyndigheten.

Rapporten är tänkt att ligga till grund för lokala rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida