Infektionssjukdomar

Snabbare tbc-diagnos med enkel pcr-analys

Snabbare tbc-diagnos med enkel pcr-analys
Ju snabbare en patient med aktiv tuberkulos kan behandlas desto kortare blir i regel tiden som personen behöver isoleras. Arkivbild: Getty Images

För att snabbt få svar på om en patient bär på en tuberkulosinfektion går det utmärkt att använda samma pcr-teknik som vid analys av vinterkräksjukan. Det visar kliniska erfarenheter från infektionskliniken och klinisk mikrobiologi i Västerås.

– Analysen är bra att ha om man vill ha akuta svar vid misstanke om tuberkulos. Som det är nu tar det inte mer än cirka 1,5 timmar att få svar, säger Niklas Karlsson, biomedicinsk analytiker vid enheten för klinisk mikrobiologi på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Han är den som har mest erfarenhet på labbet av att göra den här typen av analyser. Efter att reagens tillsatts för att slå sönder och avdöda bakterierna tar det inte mer än en kvart innan han kan föra över provet till en kassett som sedan placeras i maskinen.

Svar samma dag

Under förutsättning att provet kommer till labbet under ordinarie öppettid kan den läkare som beställt det få svar samma dag.

I länder där tillgången till mer avancerade tuberkuloslaboratorier är låg rekommenderas metoden sedan 2010 av Världshälsoorganisationen, WHO. Erfarenheterna från Västerås är dock att den även fungerar bra som ett komplement till att skicka proverna till Karolinska universitetssjukhuset i Solna för mikroskopering, pcr och odling.

Odlingssvar kan ta fem veckor

Därifrån kommer ett mikroskopsvar tidigast dagen efter, men ofta dröjer det ytterligare flera dagar. Svar på odlingen kan dröja upp till fem veckor.

– Ju tidigare vi kan få svar desto snabbare kan vi sätta in behandling. Ofta handlar det om unga personer med småbarn som tvingas till isolering. Dessutom är det ont om vårdplatser. Att då få svar och kunna behandla samma dag i stället för att kanske behöva vänta fem dagar är oerhört betydelsefullt.

Det säger Ingrid Selmeryd, överläkare på infektionskliniken i Västerås, som tillsammans med kollegan Emeli Månsson nyligen presenterat en sammanställning i Läkartidningen över erfarenheterna från Västerås.

Identifierade samtliga

Mellan åren 2013 och 2017 analyserades 450 prover med misstanke om tuberkulos med pcr-teknik på mikrobiologen i Västerås. 29 av dessa var positiva. Senare bekräftades 27 av dessa som positiva av labbet i Solna. På två av patienterna var odlingarna negativa, men kliniskt rådde ingen tveksamhet om att de hade tuberkulos, vilket också bekräftades av de svarade väl på den behandling som sattes in.

Av de 29 patienterna med aktiv tuberkulos bedömdes 14 som negativa vid mikroskopering av de prover som parallellt skickades till klinisk mikrobiologi i Solna. Av dessa bedömdes sex som negativa även vid pcr-analys på Karolinska.

Tidigare behandling

Genom att ha tillgång till lokal pcr-analys kunde adekvat behandling sättas in på samtliga 29 patienter i medeltal sex dagar tidigare än om man hade inväntat svar från Karolinska. Två av patienterna bar på multiresistenta tuberkulosbakterier.De fick adekvat behandling 10 resp 24 dagar tidigare än om man hade inväntat svar från odling.

På fem år har man tack vara lokal pcr-analys totalt vunnit 390 dygn i adekvat behandling av tuberkulos. I många fall har man förkortat den inneliggande isoleringsvården avsevärt, konstaterar Ingrid Selmeryd och Emeli Månsson.

Den lokala pcr-analysen kostar nära 1 300 kronor per prov, vilket hittills har ansetts motiverat eftersom man sparar på antalet dagar som patienten behöver ligga inne och hållas isolerad.

– Men skulle det gå att förbättra logistiken och få till digital svarshantering skulle kostnadsvinsten inte bli lika stor, säger Ingrid Selmeryd.

Pcr

Pcr, polymerase chain reaction, är en molekylärbiologisk teknik som används för att snabbt kunna kopiera enstaka dna-sekvenser till tusentals identiska exemplar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida