Frågor och svar om ansvar: Vad ska chefen tänka på vid sjukdom?

En arbetsgivare som inte uppfyller sitt rehabiliteringsansvar ställs inte till svars. Men det kan innebära att lön måste betalas ut till en anställd som inte kan utföra sitt arbete.

Rehabiliteringskedjan, som infördes den 1?juli 2008, innebär fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan. En anställd har under de tre första månadernas sjukskrivning rätt till sjukpenning om hon inte kan utföra sitt vanliga arbete. Arbetsgivaren ska under den tiden försöka anpassa arbetet. Efter tre månader har arbetstagaren rätt till sjukpenning om arbetsgivaren inte kan anpassa arbetet eller omplacera den sjukskrivne. Efter sex månader ska arbetsförmågan prövas mot den reguljära arbetsmarknaden. Den som inte klarar sitt ordinarie jobb, men som skulle kunna göra något annat, har inte rätt till fortsatt sjukpenning.

Vilket är arbetsgivarens ansvar?

–?Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka utreda på vilket sätt arbetstagarens arbetsuppgifter kan anpassas eller om arbetstagaren kan arbeta kvar om en omfördelning av arbetsuppgifterna görs. Om arbetstagarens arbetsförmåga är permanent nedsatt är arbetsgivaren skyldig att anpassa eller omfördela arbetsuppgifterna varaktigt. I vissa fall kan även arbetshjälpmedel behöva införskaffas för att den enskilde ska kunna arbeta kvar. Om en arbetstagare vid en uppsägning gör gällande att arbetsgivaren inte har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och att uppsägningen därmed inte är sakligt grundad kan arbetsgivarens ansvar fastställas i Arbetsdomstolen.

Har arbetsgivarens ansvar förändrats sedan de nya reglerna infördes?

–?Nej, egentligen inte. Arbetsgivaren har även tidigare haft skyldighet att ordna med rehabilitering efter medarbetarens personliga förutsättningar. Skillnaden i dag är att en anställd, som är för sjuk för att utföra sitt arbete, efter en viss tid kan stå utan ersättning från Försäkringskassan.

Hur påverkar rehabiliteringskedjan anställningsskyddet?

–?Några förändringar har inte gjorts i lagen om anställningsskydd eller i arbetsmiljölagen. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är alltså oförändrat, liksom kravet på saklig grund för uppsägning. Försäkringskassans beslut innebär med andra ord inte att man som arbetsgivare självklart kan gå vidare med en uppsägning utan att först noggrant ha slutfört sitt arbetsrättsliga rehabiliteringsarbete.

Vad händer med den arbetsgivare som inte tar det ansvaret?

–?Det finns inget som kan tvinga en arbetsgivare att ta itu med rehabiliteringsåtgärder. Från facklig sida ser vi det som ett grundläggande problem att det inte finns några rättsliga sanktioner mot arbetsgivare som inte har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. En anställd kan dock aldrig sägas upp från sin anställning innan denna skyldighet är uppfylld. Det kan i förlängningen betyda att arbetsgivaren kan tvingas betala lön trots att ett arbete inte blir utfört.

Vad är viktigast att tänka på inför en rehabilitering?

–?Att man sätter igång med den så snart som möjligt med aktiva åtgärder. Gärna redan innan ett sjukfall har inträffat. Som arbetsgivare kan man inte förhålla sig passiv och invänta Försäkringskassans initiativ och åtgärder. Rehabilitering fordrar sakkunskap och kräver alltid individuell prövning. Se till att chefer med personalansvar har rutiner och kunskap som de behöver. En rekommendation är att skriva ner vad som gäller när en medarbetare sjukskriver sig, ansvarsfördelning, policy och liknande. Se också till att alla medarbetare vet hur rehabiliteringskedjan fungerar.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.) 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida