Press och otydliga mål ökar sjuknärvaron

Att låta sina anställda jobba trots att de är sjuka är ingen lönsam strategi. Sjuknärvaro ökar risken för dålig hälsa på lång sikt, och är dessutom tecken på brister i arbetsorganisationen.

–?Den som går till jobbet trots sjukdom drabbas lättare av stress och ohälsa och blir oftare långtidssjukskriven. Andra negativa konsekvenser är försämrade arbetsresultat och minskad produktivitet, säger Lotta Dellve, sjuksköterska och forskare vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lotta Dellve har, i samarbete med Institutet för stressmedicin, lett ett forskningsprojekt i Västra Götaland där drygt 2?600 anställda inom hälso- och sjukvården har tillfrågats om sin sjukfrånvaro respektive sjuknärvaro. Resultaten är tydliga: Sjuknärvaro leder till ohälsa. Två nya studier från Karolinska institutet visar också att personer som upprepade gånger går till jobbet, trots att de upplever sig så pass sjuka att de borde ha sjukskrivit sig, löper ökad risk för framtida dålig hälsa och sjukskrivning. Detta oavsett hur personernas hälsa var när studierna inleddes.

Att ofta jobba trots sjukdom kan vara en del av personligheten, att man gärna tar ansvar och är plikttrogen, men har oftare med arbetsorganisationen att göra, säger Lotta Dellve.

–?Sjuknärvaro har en stark koppling till inlåsta arbetssituationer, höga krav och otydliga mål, säger Lotta Dellve. Inom hälso- och sjukvården är det också vanligt att personal som är uppbokad med många patientbesök och har svårt att göra ändringar i sitt dagliga schema, har hög sjuknärvaro.

Arbetsplatser där målen är otydliga, där medarbetarna känner sig tidspressade och är osäkra på vad som förväntas av dem, har generellt högre sjuknärvaro.

–?Tydliga mål, vila och balans är viktiga faktorer för att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö. poängterar Lotta Dellve. Här har chefen stora möjligheter att påverka situationen genom att vara tydlig och konkret med uppdraget och kommunicera det med sin personal.

Människor presterar i längden bättre om de inte är på jobbet när de är sjuka. Den som stannar hemma och återhämtar sig orkar mer. De flesta medarbetare som har en balanserad arbetsnärvaro, det vill säga är borta maximalt fyra till sju dagar per år, arbetar under goda förhållanden.

Sådana arbetsplatser karakteriseras av att medarbetarna oftast är på jobbet, men hemma när de är sjuka. Det kan hänga ihop med att chefen signalerar att ”det är okej att vara sjuk”, och att man själv tillåter sig att vara det. Då balanseras ansträngning och belöning, vilket minskar risken för ohälsa och sämre arbetsförmåga

Det ska inte vara någon merit att gå till jobbet när man är sjuk, säger Lotta Dellve, som påpekar att det på en del arbetsplatser råder en slags machokultur som säger att ”här är man inte sjuk för småsaker” utan tar två huvudvärkstabletter och går till jobbet trots en svår förkylning.

–?Man kanske till och med skryter om det. Som ledare bör man vara en förebild och inte hjälpa till att skapa den normen.

Det är också viktigt att som chef uppmärksamma dem som är plikttrogna och verkar vara tidspressade i sitt arbete.

–?De behöver hjälp att komma ur sin negativa arbetsspiral. Ta upp mål för deras arbete och vad som förväntas av dem, erbjud dem socialt stöd och ge dem erkännanden för sina insatser. Uppmärksamma också särskilt dem som har många tidsbokningar. Organisera arbetet så att de har möjlighet att vara hemma vid sjukdom.

Lotta Dellve anser också att ledare inom vården bör vara uppmärksamma på att sjukvårdspersonal ofta jämför sig själva och det egna hälsotillståndet med det tillstånd deras patienter befinner sig i: Ska verkligen jag vara hemma med en ynka förkylning när det finns människor som är så oerhört mycket sjukare?

–?Det är också en ledarfråga att tackla; att lära sig och sina medarbetare att göra avgränsningar i sitt engagemang och se sin egen hälsa i ett längre perspektiv.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida