Samarbetet brister inom äldre­vården

En ny undersökning visar att chefer inom vården anser att svårigheterna att samverka har mycket stor betydelse för problemen i äldrevården. Olika huvudmän, skilda journalsystem och dåliga kontaktvägar drabbar den enskilda patienten.?

3 augusti 2011

Svårigheterna för kommuner och landsting att samverka kring äldrevården var ett av de ämnen som togs upp under årets Almedalsvecka. Vid ett seminarium om framtidens äldrevård lovade äldreminister Maria Larsson åtgärder för en sammanhållen vård.?

— Det är ett stort problem i vården av de äldre multisjuka att ingen tar ansvar för helheten. Insatserna måste bli integrerade, sa hon.?

På seminariet presenterades en undersökning som socialdepartementet har låtit göra bland 1 000 chefer inom vården: socialchefer, hälso- och sjukvårdschefer, verksamhetschefer, ordförande i socialnämnder och andra chefer med ansvar för äldrevård.?

Undersökningen visar att det största problemet gäller svårigheter att samarbeta mellan kommuner och landsting. En stor majoritet anser att frågan har mycket stor betydelse för problemen inom äldrevården.

Verksamhetschefer på vårdcentraler tycker dessutom att samarbetet inom landstinget/regionen är ett stort problem när det gäller att skapa bra vård för äldre multisjuka.??

Andra problem som pekas ut i undersökningen är att det finns så många olika journalsystem och att det saknas upparbetade kontaktvägar. Dessutom anser en majoritet att de ekonomiska ersättningsmodellerna är dåligt utformade för samverkan.?

Trots detta tycker de flesta chefer att den egna verksamheten fungerar bra, vilket tyder på att det är just samarbetet mellan olika vårdgivare som är det stora problemet.??

— Vi satsar nu på att få i gång ett utvecklingsarbete i hela landet för att vården av de multisjuka äldre ska bli bättre. Det kommer att krävas olika lösningar på olika håll i landet, men det måste bli bättre, slog äldreminister Maria Larsson fast.

Hon framhöll att regeringen satsar 3,75 miljarder de närmaste åren för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre och att syftet med satsningen är att få en sammanhållen vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida