Synpunkten: Sådan chef sådan anställd

Chefer anställer ofta personer med samma bakgrund som de själva har. Det är en förklaring till att invandrade svenskar har det svårt på arbetsmarknaden, enligt en ny studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Lena Hensvik är en av utredarna.

Varför undersökte ni hur chefer rekryterar?

–?Studien är en del av ett större projekt som visar att det finns en tydlig etnisk segregation på den svenska arbetsmarknaden. Vi ville undersöka varför det är så. Det blev naturligt att titta närmare på anställningsförfarandet och därmed på cheferna eftersom de har stort inflytande över vilka som anställs.

Vad fann ni?

–?Att infödda svenskar i huvudsak rekryterar svenskar medan invandrare främst rekryterar invandrare, och att det kan vara en förklaring till de svårigheter många invandrare möter på den svenska arbetsmarknaden.

Varför rekryterar chefer personer med liknande bakgrund som de själva har?

–?Vi tror att en viktig förklaring är att man anställer likasinnade för att man ofta tillhör samma sociala nätverk. Det är vanligt att chefer använder informella rekryteringskanaler och anställer via sina egna nätverk. De upplever ofta att det är lättare att bedöma den sökandes meriter om den personen har samma bakgrund som de själva. Eftersom nätverken i vårt samhälle är segregerade så har invandrare ofta få kontakter med infödda svenskar.

Vilka slutsatser drar ni av det?

–?Att en ökad integration i samhället skulle innebära att fler invandrare skulle komma i kontakt med fler chefer. Skulle fler invandrare vara chefer så skulle också fler invandrare anställas.

Finns det några positiva sidor av att chefer väljer likasinnade?

–?En gemensam affärskultur och ett gemensamt språk skulle i teorin kunna öka effektiviteten. Det finns dock inget i våra resultat som tyder på att detta är den dominerande förklaringen till varför chefer anställer sökande med liknande bakgrund.

Vilka arbetsplatser har ni undersökt?

–?Vi har samlat data från omkring 100?000 arbetsplatser och 800?000 rekryteringar under en nioårsperiod. Materialet visar att invandrade personer är kraftigt underrepresenterade bland chefer. Knappt fyra procent av cheferna var invandrade från länder utanför västvärlden. 43 procent av dem som anställts av en invandrad chef var själva invandrare. Motsvarande siffra var sex procent om chefen var infödd svensk. Skillnaderna märks mest på de minsta företagen och bland egenföretagare. Sambandet är starkare i privat än i offentlig sektor, men finns i alla branscher. Vi såg också att anställda, som har en bakgrund som skiljer sig från chefens, oftare lämnar arbetsplatsen under anställningens första två år.

Hur ser det ut i sjukvården?

Det är ingen bransch som direkt sticker ut i det här sammanhanget, men invandrade chefer är definitivt underrepresenterade inom hälso- och sjukvården. Om antalet invandrade chefer var fler skulle man få en högre representation av invandrare inom sjukvårdens personalgrupper.

Har ni utifrån de här resultaten dragit några paralleller när det gäller andra faktorer som kön, klass och ålder vid anställningsförfaranden?

Nej, det har vi inte gjort. Men det skulle vara intressant.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida