Ta stöd av en kollega

Ta stöd av en kollega
Illustration: Istockphoto

För att orka leda förbättrings?arbeten behövs stöd från ledningen eller chefskolleger.

Som chef i vården är det svårt att ständigt hantera arbetsmiljöproblem och resursbrister.

?Men när effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö och arbetsresultat av högre kvalitet ska införas behöver chefen stöd.

?— För att orka driva förbättringsarbeten måste du ha någon att kroka arm med. Antingen mer strukturerat, i form av delat ledarskap eller stöd från ledningen, eller i form av stödjande kolleger.

??Det säger Lotta Dellve, professor vid avdelningen hälso- och systemvetenskap på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon har, tillsammans med forskarkolleger, undersökt effekterna av organisationsutveckling enligt lean-modellen.

?Lean inom sjukvården har ifrågasatts, men deras studie visar att metoden både kan förbättra vårdkvaliteten och arbetsmiljön. För att nå målen vid organisationsutvecklingen krävs att chefer får rätt stöd och att förändringen är grundad i verksamhetens behov. Bäst förutsättningar att lyckas har de som får stöd från ledningen eller chefskolleger. En av chefernas viktigaste uppgifter är att skapa engagemang bland medarbetare. ??

Forskarna har genomfört intervjuer, observationer och enkätstudier vid fem svenska sjukhus. Bland annat har 429 chefer svarat på frågor om vad som behövs för att lyckas med utvecklingsarbete. En viktig förutsättning är att ledningen är verksamhetsfokuserad och har verksamhetens behov av förändring för ögonen.?

— Vi kallar det ”verksamhetstjänande” och det innebär att man från sjukhusledningen går ut i verksamheten, både för att se hur det ser ut och för att fråga: ”Hur kan vi hjälpa er?”?

När det finns ett stort gap mellan den ledning som vill se förändringar, och den operativa verksamheten där förändringarna ska genomföras är chanserna att lyckas små. I det gapet kan både visioner och problembeskrivningar tappas bort.??

— Vi har sett att det finns gott om filter mellan strategisk och operativ ledning och för att ta sig igenom det kan det vara bra att ta hjälp av förändringsledare. ?

När rätt chefsstöd finns och när det blir verksamhetsnära kan lean-produktion få goda effekter, enligt studien. Arbetsprocesserna blir tydligare, vårdkvaliteten förbättras, tidskonflikterna blir färre och arbetsmiljön bättre.

Det här krävs för hållbar förbättring

  • Verksamhetsnära stöd av förbättringsledare.
  • En verksamhetstjänande högsta ledning.
  • Stöd till första linjens chefer från ledningen.
  • Tillit och förtroende för att skapa engagemang hos medarbetare.

LÄS MER:
Dellve L med flera. Nyorientering av svensk sjukvård: Verksamhetstjänande implementeringslogiker bygger mer hållbart engagemang och utveckling — i praktiken. Rapport, KTH och Högskolan i Borås 2016.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida