Vårda äldre är inget för mesar

Vårda äldre är inget för mesar
Karin Josefsson. Foto: Petter Koubek

Det krävs mod för att arbeta i hemsjukvården — mod att säga ifrån, anser äldreforskaren Karin Josefsson.

Karin Josefsson har en önskelista. Hon vill att hemsjukvården ska ha geriatriska team och ett patientnära ledarskap av sjuksköterskan, men också personal som har tillgång till databaser med forskningsartiklar. Som sjuksköterska, medicine doktor i klinisk äldre­forskning och nyligen även universitetslektor vid Akademin för hälsa, vård och samhälle vid Mälardalens högskola nöjer hon sig förstås inte med att önska. ?

Hon har skrivit ihop tio punkter för god och säker hemsjukvård. De är i faggorna att ges ut i samarbete med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening och hon gör vad hon kan för att påverka. ??

I många år har personal, äldre och anhöriga signalerat att äldres vård och omsorg inte funge­rar som den borde. Nu måste det bli en ändring.?

— Det är så märkligt och svårt att förstå. Signalerna om att det inte fungerar har kommit från olika håll i decennier. Varför lyssnar inte politikerna? Nu måste de ta kritiken på allvar, säger Karin Josefsson. ?

I slutet av förra året fick hon möjligheten att besöka riksdagen och inför socialministern och övriga partier i alliansregeringen berätta om sina förslag till förändring när det gäller omhändertagandet av äldre multisjuka personer. ?

— Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson antecknade ivrigt när jag betonade vikten av ”clinical nursing leadership”. Vi får se vad som händer, säger hon. ?

Vissa förändringar verkar trots allt vara på gång, bland annat har en nationell samordnare för hemsjukvården tillsatts.??

För inte så länge sedan kom hennes bok Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg, som ger en samlad bild av sjuksköterskans arbete i kommunen och den utbildning och kompetens som krävs i yrket. Sin neutrala titel till trots innehåller boken också texter om vikten av passion och glädje i jobbet. Och om modet att säga ifrån. Kräv förbättring där det behövs! Gå samman med kolleger och stötta varandra! lyder några uppmaningar. ?

— Det handlar om att ha civilkurage och att inte identifiera sig med sin arbetsplats. Den som gör det kan lätt gå in i försvar när systemet kritiseras av äldre och anhöriga. Det kan aldrig leda till positiv förändring, förklarar Karin Josefsson.?

Som en röd tråd genom hennes uppdrag löper tanken om rättvisa och trygghet för den åldrande befolkningen. Nu hoppas hon att boken ska bidra till att äldre människor får en värdig ålderdom. ?

— Otydligheten i ansvaret mellan landsting och kommun och den otillräckliga specialistkompetensen gör att många äldre befinner sig i en oerhört utsatt situation.??

Orsakerna till många av bristerna har sina rötter i de omfattande, snabba och oförberedda förändringar som kom med Ädelreformen 1992. Avsikten var god. Ädel ersatte det medicinska perspektivet med ett socialt. Fokus förflyttades från långtidsvård till det sociala och friska. Möjligheterna att bo kvar hemma och få vård och service vid behov ökade.?

Så långt allt väl. Men omorganisationen innebar också en splittring, som än i dag påverkar det praktiska arbetet och därmed också de äldres liv. ?

Sjuksköterskor, vårdpersonal och hemtjänst­assistenter med skilda perspektiv flyttades in i en gemensam organisation med olika lagstiftningar och en utbredd politisk okunnighet om vad hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunerna innebär och vilka resurser ansvaret kräver. ?

Än i dag är det ingen självklarhet att arbetsgivaren ger sjuksköterskan utrymme i det patientnära ledarskapet. I stället är sjuksköterskan ofta ensam i sitt arbete utan att ha vare sig läkare, sjuksköterskekolleger eller överordnade tillgängliga. Något som ofta leder till frustration och maktlöshet. ?

— I dag ansvarar kommunens biståndsbedömare för biståndsbedömningarna, utan att ha den specifika omvårdnadskompetensen. För att få ett helhetsperspektiv anser jag att det behövs ett fördjupat teamarbete mellan sjuksköterska och biståndsbedömare. ?

Och det brådskar. Gruppen äldre är på stark tillväxt och problemen i hemsjukvården är kända sedan länge. ?

— Det är helt enkelt inte försvarbart längre att fortsätta med diffusa organisationer, otydliga mål och avsaknad av kompetent ledarskap, säger Karin Josefsson. ?

Hennes tio framgångsfaktorer för god och säker hemsjukvård pekar ut vägen; ett starkt och tydligt patientnära ledarskap från sjukskötersk­or och personal med en gemensam vision och tydliga mål. ??

Hon skulle gärna se en integrerad äldrevårdsorganisation med specifik geriatrisk kompetens. Till speciella äldrevårdscentraler skulle nödvändiga yrkesgrupper som sjuksköterskor, läkare, tandläkare, undersköterskor, tandsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister kunna knytas. Målet skulle vara att med förenade krafter ge äldre och deras anhöriga bästa möjliga livskvalitet och självständighet. ?

— Vi har ju barnavårdscentraler som samlar kompetensen för de riktigt unga. Så varför inte göra något liknande för de äldre, säger hon.

De äldre blir fler
Den mest dramatiska ökningen kommer att ske i åldrarna över 80 år. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar och en drastisk minskning av antalet yrkesverksamma. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida