Tillsyn

Var tredje vårdgivare följer inte upp utlovade lex Maria-åtgärder

Inspektionen för vård och omsorg har följt upp 441 åtgärder som skulle ha gjorts efter anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah. Närmare en tredjedel har inte följt upp åtgärderna alls.

Resultaten presenteras i en nyutgiven rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Inom den somatiska specialistsjukvården genomförs 67 procent av åtgärderna fullt ut.
  • För åtgärder kopplade till lex Maria inom kommunal hälso- och sjukvård är motsvarande andel 76 procent.
  • Var tionde åtgärd som redovisats för Ivo inom den somatiska specialistsjukvården och kommunal hälso- och sjukvård vidtas inte.
  • Åtgärder kopplade till en lex Sarah genomförs i hög utsträckning. Men Ivo  menar att ansvariga måste blir bättre på att identifiera åtgärder på organisatorisk nivå.

Inspektionen för vård och omsorg har under 2015 följt upp 95 anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah och sammanlagt 441 åtgärder i dem. Syftet var att undersöka hur arbetet med att vidta de åtgärder som ansvariga redovisat i de interna utredningarna har fungerat, men även om verksamheterna anser att åtgärderna fått den effekt som avsågs. 

Inte bara skapa nya rutiner

De vanligast åtgärderna, oavsett om det är en anmälan enligt lex Maria eller lex Sarah, kan kopplas till processer, rutiner och riktlinjer. Men Ivo anser att ansvariga inte ska utgå från att lösa problem genom att i första hand skapa nya skriftliga rutiner eller riktlinjer. Om ett nytt styrdokument behövs är en bra grundregel att bara skapa ett sådant om det ersätter ett eller flera dokument, anser Ivo.

Tillsynsmyndigheten anser att det i ett tidigt skede är viktigt att analysera vilka effekter man önskar uppnå med de åtgärder som föreslås, men också försöka analysera vilka hinder som kan uppstå vid genomförandet och hur dessa hinder ska undanröjas.

Ivo:s utredare, Sofia Palmér, anser att inte bara vårdgivarna utan även Ivo självt kan bli bättre på att bedöma sannolika resultat av olika åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida