radiologi

Många brister i strålsäkerheten

När Strålsäkerhetsmyndigheten i somras gjorde en inspektion vid röntgenverksamheten på S:t Görans sjukhus hittades ett stort antal brister. Oroande, anser myndigheten som nu ställer krav på åtgärder.

6 november 2018

Bristerna är av stor betydelse för strålsäkerheten, skriver myndigheten i sin tillsynsrapport.

Särskilt oroande är att strålskyddsverksamheten tycks ha en egen organisation som är skild från verksamhetens övriga ledningssystem. Det bidrar till att strålskyddsfrågor inte följs upp av högsta ledningen i tillräcklig omfattning.

Brister i ledningen

Det är just organisation, ledning och styrning av strålskyddsverksamheten inom S:t Görans radiologi som Strålsäkerhetsmyndigheten slår ner på i tillsynsrapporten.

Bristerna har bland annat lett till att det saknas mål och riktlinjer för strålsäkerheten samt att det inte har gjorts en riskanalys av händelser och förhållanden som har betydelse för strålsäkerheten. Det finns brister i dokumentation och uppföljning av avvikelser och det saknas rutiner för rapportering till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kritik mot optimeringsarbete

Strålsäkerhetsmyndigheten är också kritisk till att det inte bedrivs systematiskt optimeringsarbete. Mötesformer saknas och det finns ingen tid avsatt för radiolog, sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor att samverka i optimeringsfrågor. För patienterna innebär det att de riskerar att utsättas för onödigt höga stråldoser eller bristande bildkvalitet.

Sammantaget bedöms att röntgenverksamheten Vid S:t Görans radiologi inte uppfyller 15 av de 43 krav i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter som ingått i inspektionen.

Senast den 25 januari 2019 ska S:t Göran radiologi redovisa de bakomliggande orsakerna till bristerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida