utredda fall

Allvarlig kritik för bristande vård på korttidsboende

Efter 13 dagar på ett korttidsboende skickades den äldre mannen till akuten. Han var då uttorkad, hade näringsbrist och överfylld blåsa. Nu riktar Ivo skarp kritik mot vårdgivaren och påtalar flera brister i sjuksköterskornas agerande.

Sjuksköterskorna på korttidsboendet har inte gjort egna bedömningar av mannens hälsotillstånd, utan förlitat sig på omvårdnadspersonalens uppgifter. De har inte kontrollerat att patienten fått i sig näring, inte sammanställt eller utvärderat vätskelistor dagligen och inte gjort egna kontroller av patientens urinmängder.

Efter en anmälan från patientens dotter riktar nu Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, kritik mot vårdgivaren för att patienten inte fick god och omsorgsfull vård.

Vanvård och försummelse

I anmälan skriver dottern att hon anser att hennes pappa vanvårdades och försummades på korttidsboendet. Han kom dit sedan han vårdats på sjukhus för en stroke. Redan efter ett par dagar märkte de anhöriga att han försämrades. De kände stor oro eftersom de inte visste om det berodde på stroken eller något annat.

Under tiden på korttidsboendet uppmärksammade de anhöriga att personalen hade dålig koll på om pappan fick i sig näring och vätska. De påtalade flera olika saker utan att få gensvar eller förändring i vården.

Flera brister

I utredningen ger Ivo anmälaren rätt i flera av de brister som påtalats.

  • Av patientjournalen framgår det att sjuksköterskan inte gjorde någon egen bedömning av patientens urinmängder utan förlitade sig på omvårdnadspersonalens uppgifter.
  • Sjuksköterskan har gjort en ofullständig bedömning av patientens hälsotillstånd.
  • Ingen kontroll gjordes av patientens förmåga att få i sig näring trots att patienten var ordinerad viktkontroll med målet att förebygga undernäring och uppnå viktstabilitet.
  • Vätskelistorna varken sammanställdes eller utvärderades dagligen.
  • Det saknas dokumentation från sjuksköterska om hur patientens urintömning fungerade.

Samordningen mellan yrkesgrupperna var bristande. Ett sår på underbenet rapporterades inte till sjuksköterska. Patientens ät- och sväljförmåga som kontrollerades av arbetsterapeut rapporterades inte heller till sjuksköterska.

Sjukhuset skrev avvikelse

Efter två veckor på boendet skickades patienten till akuten. Han var då mycket uttorkad och undernärd, blåsan var fylld med urin och han hade ett kraftigt växlande blodtryck, vilket även framgår av en avvikelserapport från sjukhuset.

Det är vårdgivarens ansvar att det finns nödvändiga rutiner och att se till att de följs, därför riktar Ivo i det här fallet kritik mot vårdgivaren.

Diarienummer hos Ivo: 8.2. l-19925/2019-12

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida