Tillgång till personal

Personalbristen inom vården väntas bestå

Personalbristen inom vården väntas bestå
Bristen på vårdpersonal är stor redan i dag. Om inget radikalt görs kan den bli ännu större framöver: Arkivbild: Mostphotos

Dagens brist på specialistutbildade sjuksköterskor riskerar att tillta fram till år 2035. Men även bristen på grundutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker väntas bestå eller öka om inget radikalt görs åt situationen.

11 december 2017

Det visar Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste rapport om trender och prognoser från i dag fram till år 2035, det vill säga om 18 år.

Mellan 2015 och 2035 förväntas antalet förvärvsarbetande i åldrarna 16-74 år öka från 4,7 till 5,3 miljoner. Det motsvarar en ökning med 13 procent.

De utrikes födda väntas stå för större delen av ökningen. Sysselsättningen väntas också öka bland äldre personer.

Sysselsättningen inom den offentliga tjänstesektorn väntas öka kraftigt. Det beror på den demografiska utvecklingen med en stark tillväxt av antalet barn, ungdomar och äldre, vilket medför ett ökat behov av välfärdstjänsterna inom skolan, vården och omsorgen.

Barnmorskor

Trots den utbyggnad som skett vad gäller antalet utbildningsplatser finns det enligt SCB en risk för att dagens brist på barnmorskor kommer att bestå fram till 2035. Främst beroende på att den kraftiga befolkningsökningen kommer att öka efterfrågan på barnmorskeutbildade i högre utsträckning än antalet nya barnmorskor som examineras.

Biomedicinska analytiker

När det gäller biomedicinska analytikerna är sju av tio 45 år eller äldre varför pensionsavgångarna väntas bli mycket stora, framför allt under den första delen av prognosperioden. Till 2035 beräknas tillgången ha minskat med cirka 15 procent jämfört i dag. Samtidigt beräknas efterfrågan på utbildade biomedicinska analytiker öka med cirka 10 procent under samma period varför det finns en risk för brist på biomedicinska analytiker på sikt.

Röntgensjuksköterskor

Även bland röntgensjuksköterskorna väntas stora pensionsavgångar fram till 2035. Visserligen förväntas tillgången på röntgensjuksköterskor att öka med cirka 20 procent. Men främst på grund av befolkningsökningen kommer efterfrågan på denna yrkesgrupp att öka med det dubbla, det vill säga cirka 40 procent. Så även när det gäller röntgensjuksköterskor finns det en risk att det även fram till 2035 fortsatt är brist på röntgensjuksköterskor.

Grundutbildade sjuksköterskor

Pensionsavgångarna bland grundutbildade sjuksköterskor väntas bli måttliga fram till 2035. Men den väntande befolkningstillväxten samt att andelen äldre växer medför att efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor även fortsatt kommer att vara mycket stor. Den bristsituation som råder i dag väntas enligt SCB att vara relativt oförändrad vid prognostidens slut.

Specialistsjuksköterskor

Många av dagens specialistutbildade sjuksköterskor kommer att gå i pension fram till 2035. Efterfrågan på specialistutbildade kommer att öka både inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen. Sammantaget beräknas efterfrågan på specialistsjuksköterskor öka med cirka 20 procent. Enligt SCB finns det en risk att bristen på specialistutbildade sjuksköterskor ökar under prognosperioden.

Distriktssköterskor

Av alla specialistutbildade sjuksköterskor är cirka 30 procent distriktssköterskor. Redan i dag finns det en brist på nyexaminerade distriktssköterskor. Pensionsavgångarna förväntas bli mycket stora i och med att cirka 75 procent av dem som i dag är utbildade är 45 år eller äldre. Fram till 2035 beräknas tillgången på utbildade distriktsköterskor minska med några procent. Detta samtidigt som befolkningsökningen och antalet äldre ökar kraftigt. Enligt SCB är risken att dagens brist förvärras på sikt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida