Omvårdnadsforskning

Erfaren ivapersonal läser bättre av situationen

Erfaren ivapersonal läser bättre av situationen
Förmåga att kunna överblicka hela situtionen och fatta rätt beslut i intensivvården kräver erfarenhet. Men kompetensen går också att förbättra med utbildning, visar ny avhandling. Bild: Hussein El-alawi/TT

Mjuka värden, som att kunna tolka information och prioritera arbetsuppgifter, stärks med ökad ålder och erfarenhet. Men de kan också förbättras med utbildning, visar Karin Jonssons avhandling.

Arbetsmiljön på en intensivvårdsavdelning är komplex och krävande. Vårdsteamet ska hela tiden ha koll på vad som händer och fatta rätt beslut i rätt tid, vilket är kompetenser som går utanför de rent tekniska kunskaperna.

Karin Jonsson, iva-sjuksköterska och forskare på Umeå universitet.

– Det handlar om mjuka värden, det som kallas icke-tekniska färdigheter – hur vi samarbetar i team, hur ledarskapet ser ut, hur kommunikationen fungerar. Tidigare forskning visar att när icke-tekniska färdigheter optimeras uppnås en bättre och säkrare vård för patienterna, säger Karin Jonsson, iva-sjuksköterska och forskare vid Umeå universitet.

Hon har nyligen disputerat med avhandlingen Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team. Begreppet situationsmedvetenhet står för förmågan att uppfatta en situation, förstå och tolka viktig information och tänka framåt. Färdigheten hänger tätt samman med förmågan till samarbete, trygghet och kommunikation. Ett fungerande teamsamarbete kräver situationsmedvetenhet både individuellt och i teamet.

Utbildning på docka

Karin Jonsson ville utvärdera om det gick att öka situationsmedvetenheten och få vårdteam att prestera bättre genom en riktad utbildning. Testdeltagare i form av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården fick delta i övningar med en patientsimulator, en stor docka med avancerade funktioner som i simuleringen var svårt sjuk.

Hon analyserade sambandet mellan deltagarnas bakgrundsfaktorer och hur de presterade.

– Det mest signifikanta var teamens snittålder. Det fanns ett positivt samband mellan ålder, prestation och samarbete, men också med hur teamen prioriterade och hanterade arbetsuppgifter. Personer som tidigare tränat i team hanterade arbetsuppgifterna bättre.

Skapade en utbildning

Därefter skapade Karin Jonsson en utbildning som deltagarna lottades till. Den första delen bestod av en webbkurs med korta lektioner och instuderingsfrågor om situationsmedvetenhet och samarbete. En vecka senare följdes den upp med en gemensam reflektion följt av en teamövning, ett scenario med en patientsimulator. Sedan följde ännu en reflektion, där teamen fick knyta ihop teori och praktik, innan de till sist fick göra en ny simulering.

Kontrollgruppen fick simulera samma scenarier och deltog i reflektion, men den genomfördes utan inriktning på situationsmedvetenhet.

Teamen som hade fått utbildning presterade bättre än kontrollgruppen, både när det gällde ledarskap och prioritering av arbetsuppgifter.

– Det visar värdet av att träna i team och lyfta de här begreppen. Det finns även sedan tidigare en klar evidens för att träna på de mjuka färdigheterna för att kunna jobba säkrare gentemot patienterna, säger Karin Jonsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida