Fortfarande för få organ

Fortfarande för få organ
Illustration: Istockphoto

Donation. Team med personligt ansvarig läkare och sjuksköterska har inte gett nämnvärt fler organ. Nu ändras modellen.

Antalet organdonationer ligger i Sverige på en konstant låg nivå. I Norge görs varje år 22 donationer per miljon invånare, medan motsvarande siffra i Sverige är 15 donationer per miljon människor. Varför skillnaden är så stor mellan länderna vet man inte säkert.?

— En bidragande orsak kan vara att Norge införde hjärndödsbegreppet långt tidigare än Sverige och att begreppet ”för patientens bästa” har fler betydelser i den norska lagstiftningen än rent medicinska, till exempel att patienten själv är positiv till organdonation, säger intensivvårdssjuksköterskan Hans Lindblom, som är regionalt donationsansvarig i Stockholms läns landsting. ??

Uppdraget som donationsansvarig sjuksköterska är centralt. Hon eller han ska utforma rutiner för att identifiera tänkbara donatorer så att de uppmärksammas tidigt och behandlas enligt riktlinjerna. De ska också organisera vården av donatorer så att organ och vävnad tas om hand på bästa sätt. ?

I uppdraget ingår att medverka till att iva-personalen får adekvat utbildning. Frånvaron av en aktiv donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska har hittills gjort att de inte alltid har haft den kunskap som behövs om organdonation.

?— Många gånger kan också vårdgivaren, sjukhusledningen, vara orsak till den låga aktivitetsnivån genom att inte ge de donationsansvariga avsatt tid och ett skriftligt uppdrag. Det har i sin tur begränsat möjligheterna för många att få ett nytt organ.

??Som det ser ut nu kommer inte alla som behöver ett nytt organ att hinna få det innan de dör av sin sjukdom, enligt Hans Lindblom.?

— Det allvarliga finns på två plan. Dels dör människor i väntan på nytt organ, dels kan det medföra att en person i desperation åker utomlands och köper ett organ. En dålig nationell donationsfrekvens späder på organhandeln i fattiga länder.

??I Socialstyrelsens nya vägledning sägs att donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska alltid ska finnas där ingrepp får göras för att ta till vara biologiskt material från en avliden människa. Uppdraget är därmed inte längre personligt. Det betyder att fler behöver utbildas.?

— Det är bra. Många ska ha utbildning så att det alltid finns en donationsansvarig sjuksköterska respektive läkare i tjänst, säger Hans Lindblom. ?

Sätter press

Socialstyrelsens nya vägledning och föreskrifterna SOSFS 2009:30 och SOSFS 2012:14 förtydligar donationsansvarigas ansvar. Vårdgivaren ska ha ett anpassat ledningssystem för kvalitet, ett genomtänkt dokument som visar hur donationen kan genomföras, vem som har ansvar för olika steg och hur avvikelser hanteras.

Ladda ner:

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska. En vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida