Almedalen 2016

Så lyckades sjuksköterskor fimpa

Så lyckades sjuksköterskor fimpa
Sjuksköterskan Ann Post vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på Stockholms läns landsting arbetat med tobaksprevention. Foto: Sanna Björkman

Mer än hälften av de sjuksköterskor som fått hjälp att sluta röka eller snusa under en veckas vistelse på internat på Gotland lyckades hålla sig tobaksfria minst ett år efteråt, visar en studie som presenterades i Almedalen.

Det är en liten skara som har samlats på seminariet i Visby för att lyssna när Ann Post från Stockholms läns landsting presenterar en rapport om tobaksavsvänjning för sjuksköterskor. Studien är utvärdering av det program som Vårdförbundets medlemmar erbjöds under åren 2007,2008, 2012 och 2014.

Under en veckas vistelse på pensionat Fridhem på Gotland fick medlemmarna kostnadsfri tobaksavvänjning. Internaten anordnades av den ideella föreningen Sjuksköterskor mot tobak i samarbete Vårdförbundet.

Ann Post är själv sjuksköterska, anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på Stockholms läns landsting, och har arbetat med olika former av tobaksprevention i många år.

– Som sjuksköterska kan det vara väldigt svårt att gå och sätta sig i en rökavvänjningsgrupp på vårdcentralen. Då kan det behövas lite andra metoder och det här är ett bra ett exempel, säger hon.

Olika metoder

Under internatvistelsen fick deltagarna hjälp av två sjuksköterskor med lång erfarenhet av tobaksavvänjning med motiverande samtal. Dagarna bestod av bland annat gruppträffar och mental träning. De fick information om abstinens, kost och motion och kunde även köpa läkemedel för avvänjning på egen bekostnad. Uppföljning gjordes efter tre, sex och tolv månader genom återträffar och enkäter.

Tillsammans med sina kolleger Lena Lundh och Ulrika Sandahl har hon följt upp hur det gick för 32 av de sjuksköterskor som var med på internaten under åren 2007 och 2010. De har använt både enkäter och intervjuer i utvärderingen och fått in svar från 28 personer när det gällde enkäten och 26 som deltog i intervjuer.

Resultatet visar bland annat att:

  • 64 procent var tobaksfria 12 månader efter internatet
  • 43 procent hade inte haft några återfall alls
  • De flesta deltagarna valde att använda läkemedel för tobaksanvänjning- 61 procent.

I intervjuerna framkom det att deltagarna upplevde att internatet gav dem en stor chans att lyckas och att de fick nya kunskaper, både för sig själv och i yrkesrollen. Vid mätningen var även välbefinnandet högre i den grupp som blivit tobaksfri.

Studien visade även att det fanns utrymme för förbättringar för att minska risken för återfall till exempel genom fler och längre upföljningar.

Få rökande sjuksköterskor

Att det var så få på seminariet kanske inte var konstigt med tanke på att det inte är så vanligt med rökande sjuksköterskor nu för tiden. Sällan ser man någon i bussarong stå och röka utanför ett sjukhus. De har försvunnit i takt med att alla sjukhus blivit rökfria zoner och att förbud mot att röka i arbetskläder förekommer inom stort sett hela vården.

Enligt Vårdförbundets senaste tobaksvaneundersökning från 2006 rökte sju procent av sjuksköterskorna dagligen och fem procent av barnmorskorna. Tio år har gått sedan den mätningen och i dag är den siffran troligtvis ännu lägre. Men samtidigt finns det skäl att misstänka att andelen snusare ökat. Det samma gället de som använder nikotinhjälpmedel, som plåster och tuggummin, menar Ann Post.

­- Det finns säkert en del som inte vill visa upp sitt tobaksberoende på arbetsplatsen och använder plåster i stället när de är på jobbet.

Fler behöver få hjälp

Men även om de är få kan de som nyttjar tobak behöva hjälp med att bli av med sitt beroende.

Jani´Stjernström, Vårdförbundet

Jani´ Stjernström från Vårdförbundets förbundsstyrelse menar att det främst handlar om att värna om sjuksköterskornas hälsa. Från sitt arbete inom ambulanssjukvården har hon sett alldeles för många kolleger som slutat med kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL, och livslång syrgasbehandling.

– Det är hemskt. Har man valt att arbeta med hälsa och förebygga sjukdom vill vi att det ska hålla ett helt yrkesliv. Men jag tror inte på förbud, utan snarare uppmuntran och kunskap, säger hon.

Nu har det gått några år sedan det senaste rökavvänjningsinternatet på Gotland. Kommer Vårdförbundet att fortsätta med denna verksamhet?

– Det kan jag inte svara på, men jag hoppas det, Jag skulle önska att tobaksavvänjning kunde vara en stående medlemsförmån, säger Jani´ Stjernström.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida