Internationellt

Han vill ge barn med hiv i Etiopien ett bättre liv

Han vill ge barn med hiv i Etiopien ett bättre liv
Mulato Biru Shargie bor och arbetar som sjuksköterska i Addis Abeba, men har doktorerat vid Lunds universitet. Foto: Addisalem Abaychew.

Stigmatisering och diskriminering är det största hindret för en lyckad hivbehandling hos barn i Etiopien. Kunskap är det bästa botemedlet mot fördomar, menar den etiopiske sjuksköterskan Mulatu Biru Shargie som precis doktorerat vid universitetet i Lund.

Det var nära att disputationen fick ställas in. Dagen innan sjuksköterskan Mulatu Biru Shargie skulle försvara sin avhandling insjuknade han i malaria och fick behandlas på infektionskliniken i Lund. Det var inte första gången han drabbades och efter att ha fått behandling var han snart feberfri och kunde genomföra disputationen som det var tänkt.

– Det gick jättebra och jag är mycket nöjd, säger en glad Mulatu Biru Shargie på engelska efteråt.

Internationellt samarbete

Med avhandlingen Children diagnosed with HIV on antiretroviral therapy in Ethiopia:The family caregivers’ lived experience and treatment outcome knyter han ihop säcken med fyra år av pendlande mellan hemstaden Addis Abeba och Lund. Studierna har han genomfört vid vårdcentraler och sjukhus i Etiopien och här i Sverige han haft sin huvudhandledare Inger Kristensson Hallström vid Lunds universitet.

Mulatu Biru Shargie har arbetat som sjuksköterska många år inom det etiopiska sjukvårdsystemet, bland annat med planering och stöd till sjukvårdspersonal. Även om han inte vårdade barn med hiv såg han hur stigma påverkade tillgången till vård för barnen.

Fler får behandling

I dag har drygt 62 000 barn hiv i Etiopien. Många av dem lever med släktingar eller andra närstående eftersom deras föräldrar har dött av aids. Hivbehandling är gratis och andelen som behandlas med antiretroviral terapi, ART, har mångdubblats de senaste tio åren, från dryga fyra procent till dagens närmare fyrtio procent. Men fortfarande finns flera hinder på vägen för att barnen ska få sin hiv-behandling på rätt sätt.

I sin avhandling har Mulatu Biru Shargie följt 300 barn och deras vårdnadshavare under två års tid i hemlandet Etiopien. Barnen var mellan 0-14 år och alla hade påbörjat antiretroviral behandling, ART. Studierna består både av intervjuer och kvantitativa data av behandlingsresultat. Resultatet visade att efter tolv månader hade hälsan hos 24 barn påverkats negativt av att de inte fått förskrivna mediciner. Sex barn hade avlidit. Att tidigt sätta in behandling är avgörande för prognosen.

Hämtar inte ut medicinen

Det största problemet för att få barnens behandling att fungera är den sociala stigmatiseringen kring hiv. Vårdnadshavaren vill ofta inte synas i vårdsammanhang som kan förknippas med hiv. Det leder till att barnen riskerar att bli utan sina mediciner och att livsviktiga uppföljningar och undersökningar missas.

Barnen som var mest utsatta när de inte fick sina mediciner som de skulle hade en långt framskriden sjukdom, led av blodbrist eller var under tre år. I de fall där vårdnadshavaren själv fick behandling för hiv var risken större att barnen blev utan behandling den första behandlingsveckan. Mulatu Birus Sharige tolkar det som att det framför allt handlar om biologiska föräldrar som inte vill synas på samma vårdinrättning på grund av rädsla för stigma och risk för diskriminering.

– Mina studier visar att vårdnadshavarna inte hade styrka att stå emot samhällets syn på personer med hiv, säger Mulatu Biru Shargie.

Ibland uppgav vårdnadshavarna att de tyckte vården var dålig, vilket ökade risken ytterligare för att barnen blev utan behandling och uppföljning.

Kan bli bättre

Även om stigmat kring hiv är utbrett i hemlandet är Mulatu Birus Sharige optimistisk inför framtiden.

– Allt fler har tillgång till behandling och det i sig gör att barnen kommer att må bättre. Jag ser hur viktigt det är med kunskap om sjukdomen för vårdnadshavare, vårdgivare och barnen. Genom att satsa på åldersadekvat information till barnen kan de bli tryggare med sin sjukdom, säger han.

Mulatu Biru Shargie hoppas att hans resultat kan öka de etiopiska barnens tillgång och följsamhet till hivbehandling. Genom att förstå mer om vårdnadshavarens perspektiv kan vårdpersonal ge en mer anpassad vård samtidigt som samhället måste ha nolltolerans mot stigmatisering och diskriminering, menar han. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida