Mer delaktiga på hemmaplan

2 april 2014

Sköra äldre som deltog i ett interventionsprojekt var mer delaktiga i diskussioner vid möten i hemmet än på sjukhuset, visar sjuksköterskan Helene Berglunds avhandling. De värderade också vårdplaneringen och kunskapen om vem de skulle vända sig till högre än kontrollgruppen. Interventionen innebar bland annat att en sjuksköterska samordnade all planering inför utskrivning, kontinuerligt följde upp vården i hemmet, all vårdplanering i projektet hölls i den äldres hem samt att även de anhöriga fick stöd.

?Avhandlingen: Quality in the continuum of care for frail older persons. Structure, process and outcome.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida