Socialstyrelsen

Vill ta bort förbudet mot delegering i slutenvården

Vill ta bort förbudet mot delegering i slutenvården
Socialstyrelsen vill förtydliga och skärpa reglerna för läkemedelshantering. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor ska kunna delegera administrering av läkemedel till undersköterskor även inom slutenvården. Det föreslår Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen skickar i dag ut nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel på remiss. Det är många nyheter i förslaget som berör alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Avsikten är att få en säkrare läkemedelshantering. Läkemedelsfel ligger i dag bakom över 12 procent av alla vårdskador.

Men förslagen utgår inte bara från patientsäkerhet. Frågor om ekonomi och vem som gör vad i vården har också diskuterats mycket när förslaget tagits fram.

Delegering till undersköterskor

En viktig förändring i den föreskrift som Socialstyrelsen föreslår är att det blir möjligt att delegera både iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel även inom slutenvården. Skälet är, enligt Socialstyrelsen, den ökade rörligheten av sjuksköterskor och undersköterskor mellan öppenvård och slutenvård och att gränserna håller på att suddas ut.

Om undersköterskor ges möjlighet att administrera läkemedel kan sjuksköterskornas tid frigöras till andra omvårdnadsuppgifter, står det i förslaget. Socialstyrelsen har  räknat på att detta skulle kunna spara pengar eftersom undersköterskors löner är lägre än sjuksköterskors.

I förslaget skriver Socialstyrelsen att de skäl som en gång i tiden låg bakom förbudet mot delegring i slutenvården, det vill säga att vården är mer avancerad och innebär större risker, inte längre är aktuella. 

Bättre kunskaper

De nya föreskrifterna ställer också krav på att samtliga som tar emot en delegering ska ha särskilda kunskaper om läkemedelshantering, till exempel ha genomgått en särskild utbildning. Det gäller inom all vård. Det är vårdgivarens ansvar att se till att delegeringarna är patientsäkra, till exempel via verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas.

De nya bestämmelserna ställer även krav på att den som iordningställer och administrerar ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av både dosen samt läkemedlet i sig. Vad som ska kontrolleras skärps och förtydligas jämfört med de regler som gäller i dag.

Rätt att justera dosen

Sjuksköterskor ges även en utökad rätt att justera dosen av ett läkemedel. Den bestämmelsen har tillkommit för att det inte alltid är möjligt att ange optimal dosering i en ordination. När det gäller till exempel insulin och blodförtunnande läkemedel krävs det en kontinuerlig justering av läkemedelsdosen.

De nya förskrifterna innehåller också ett förtydligande som säger att biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor är behöriga att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel inom sina respektive kompetensområden.

Det blir även skärpta krav på uppmärkning av läkemedel när det förbereds till patient för att minska risken för förväxling. Förslaget till nya föreskrifter skickas ut i dag och senast den 15 september ska remissvaren vara inne. De föreslås börja gälla från den 31 mars 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida