DATAINTRÅNG

Sjuksköterska riskerar prövotid

Efter att ha dömts för dataintrång riskerar nu en sjuksköterska treårig prövotid.

9 november 2015

Den aktuella sjuksköterskan dömdes i våras till dagsböter efter att vid flera tillfällen olovligen ha gått in i en patients journal som hen inte hade någon vårdrelation till.

Sjuksköterskan medger att hen hade gått in patientens journal utan att göra någon journalanteckning efter att en anhörig hört av sig och frågat efter patienten.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att sjuksköterskan gjort sig skyldig till ett brott som kan påverka förtroendet för hen.

Ivo yrkar därför i en skrivelse till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att sjuksköterskan ska få en prövotid på tre år enligt patientsäkerhetslagen.

HSAN kan besluta om treårig prövotid om en legitimerad yrkesutövare:

  • Har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten 
  • I eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne 
  • Uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten 
  • På grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva yrket 
  • Om det kan befaras att en legitimerad yrkesutövare på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. 
  • Vid beslut om prövotid kan det fastställas en plan som den legitimerade ska följa. Förslag till prövotidsplan upprättas av Inspektionen för vård och omsorg, om möjligt i samråd med den legitimerade.
  • Under prövotiden får man behålla sin legitimation, men man står under särskild tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.
  • Om man missköter sig under prövotiden kan det leda till att legitimationen återkallas.
  • Legitimationen kan också återkallas om man inte följt en prövotidsplan.

Källa: Vårdförbundet

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida