Arbetsmiljö

Sjuksköterskor slutade efter stor patientökning

Sjuksköterskor slutade efter stor patientökning
Mikael Sandell, överläkare och medicinskt ansvarig på Capio Maria, vill inte säga om 40 patienter per sjuksköterska är för mycket, arbetsbördan skiljer från fall till fall.

För två år sedan utvidgades möjligheten att få läkemedelsbehandling mot beroende. Vid Capio Maria i Stockholm har det lett till att varje sjuksköterska har upp emot 40 patienter. På kort tid har sex av åtta sagt upp sig på grund av den tunga arbetsbördan.

31 januari 2018

I början av 2016 införde Socialstyrelsen nya föreskrifter för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, LARO, för att öka tillgängligheten. Tidigare hinder mot att inleda behandling togs bort, exempelvis att patienten behövde ha ett dokumenterat årslångt missbruk, samtidigt som det blev svårare att ofrivilligt skrivas ut.

Tidigare hade programmet enbart varit till för dem med ett svårt missbruk av preparat som heroin, morfin och opium. Men med Socialstyrelsen nya riktlinjer blev det även tillgängligt för personer med beroende av konventionella smärtstillande läkemedel, som inte hade klarat av att genomföra en nedtrappning.

Komplex patientsituation

Capio Maria i Stockholm, tidigare Mariapol, har anpassat sig till de nya föreskrifterna, vilket inneburit ett ökat inflöde av patienter under de senaste två åren. Patientgruppen som helhet har blivit mer brokig, med andra typer av behov än tidigare.

Det har gjort dagliga rutiner mer krävande, som medicinhämtningen mellan klockan 08 och 12. Då får patienterna sina läkemedel under övervakade former, för att minimera risken för vidareförsäljning.

– Många patienter kommer direkt på morgonen eller strax innan stängning. Det gör att arbetsbelastningen stundtals blir väldigt hög för våra sjuksköterskor och det har upplevts som stressande av många, säger Mikael Sandell, överläkare och medicinskt ansvarig på Capio Maria.

40 patienter vardera

Varje sjuksköterska har ansvar för upp emot 40 patienter, vilket är fler än tidigare. Mikael Sandell vill dock inte spekulera i om sjuksköterskorna har för många patienter, eftersom arbetsbördan skiljer sig från fall till fall. Patienterna kan delas in i tre grupper:

  • De som har ett fullt fungerande liv och bara behöver komma in var tredje månad för uppföljning.
  • De som är aktiva i en beroendemässig och arbetsrelaterad rehabilitering.
  • De som har en komplex problematik och ett aktivt sidomissbruk.

– Vi håller på att implementera en ny vårdmodell som tydliggör hur ofta man ska träffa sina patienter och vilken typ av vård de ska få. Men en del sjuksköterskor upplever att vi inte har varit tillräckligt snabba, säger Mikael Sandell.

Flera har slutat

Under de senaste två månaderna har sex av åtta sjuksköterskor sagt upp sig. Men söktrycket har varit högt och alla tjänster förutom en har besatts med ny personal som är erfaren inom området, enligt Mikael Sandell. Någon utökning av personalen ser det dock inte ut att bli. Lösningen framöver är i stället att omfördela resurserna och jobba mer effektivt

Socialstyrelsens föreskrifter kom 2016, varför har ni fortfarande problem med arbetsbelastningen?

– Som jag ser det ligger vi i framkant. Vi har infört Socialstyrelsens riktlinjer fullt ut. Under det senaste året har vi jobbat med att implementera en modell för differentierat vårdutbud, som ska säkerställa att vi klarar av uppdraget på ett bra sätt. Men det är jobbigt att driva den typen av implementeringsarbete samtidigt som antalet patienter ökar. Det är tråkigt att flera av sjuksköterskorna inte har orkat vara kvar, men nu försöker vi blicka framåt, säger Mikael Sandell. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida