arbetsmiljö

”Ska vi offra vår hälsa för en kostnadsminskning”

”Ska vi offra vår hälsa för en kostnadsminskning”
Vårdförbundets huvudskyddsombud Malin Tillgren vill att en riskbedömning görs.

Genom att byta system för beredning av antibiotika räknar sjukvården i östra Skåne med att spara fyra miljoner kronor i år. Vårdförbundet anser att den nya metoden är mindre säker och att personalen får betala med sin hälsa.

Vården i östra Skåne använder i dag slutna system vid tillredning av antibiotika. Det är en av de mest säkra metoderna för personalen, då det minimerar antalet tillfällen då spill och läckage kan uppstå.

Region Skånes östra sjukvårdsområde (Kryh) har nu beslutat att byta till det billigare systemet Mini-Spike med filter, eller så kallade filterkanyler. Varken personal eller Vårdförbundet har involverats i beslutet, vilket skapat en känsla av uppgivenhet och oro.

– Vi tycker att det är en tråkig utveckling, man går från det säkraste systemet till ett mindre säkert. Vi anser att det riskerar medarbetarnas hälsa då man blir exponerad för antibiotika i större utsträckning, vilket kan leda till överkänslighet och allergi, säger Malin Tillgren, Vårdförbundets huvudskyddsombud i sjukvårdsområde Kryh.

Att drabbas av överkänslighet mot antibiotika är allvarligt, berättar Malin Tillgren. Den drabbade kan begränsas i sina möjligheter att utföra vissa uppgifter eller att jobba på en specifik arbetsplats.

Minskade kostnader

Enligt arbetsgivarens kalkyl innebär systembytet en besparing på fyra miljoner kronor under 2017.

– Medarbetarna och våra fackliga ombud har reagerat starkt på beslutet. Ska vi offra vår arbetsmiljö och hälsa för en liten kostnadsminskning? Det är fel på så många sätt. Ytterligare ett problem är att man inte ser hälsoeffekterna på kort sikt, utan det dröjer kanske några år, och då är skadan redan skedd. De får helt enkelt leta efter andra sätt att spara pengar, säger Malin Tillgren.

Arbetsgivaren delar inte den bilden. Staffan Banke, verksamhetschef på infektionskliniken inom Kryh, säger att förändringen aldrig skulle genomföras om det fanns något som tydde på en ökad risk för personalen.

– Tekniken kring beredning av antibiotika har förbättrats avsevärt genom åren. Genom att använda Mini-Spike och följa föreskrivna rutiner kan risken för spill och läckage begränsas. Det finns heller ingen evidens för att det ena systemet är bättre än det andra. Vi har varit i kontakt med andra avdelningar i Skåne som använder filterkanyler och de har inte haft några överkänslighetsreaktioner. Samtidigt har vi en skyldighet att hushålla med pengarna, och kostnaderna för de slutna systemen har dragit iväg, säger Staffan Banke.

Vill ha mätningar och översyn

I förra veckan lämnade Malin Tillgren in en begäran till arbetsgivaren om åtgärder, i enlighet med arbetsmiljölagens kapitel 6, §6a. Vårdförbundet vill att:

  • Personer som har kunskap om antibiotikaexponering genomför en riskbedömning av systembytet.
  • Att det genomförs mätningar av hur mycket spill och läckage som förekommer med de olika systemen.
  • Att en översyn av samtliga beredningsställen genomförs så att rätt säkerhetsutrustning finns på plats

I måndags lämnade arbetsgivaren sina svar. När det gäller översynen av beredningsställen finns en samsyn. Men när det gäller att mäta spill och läckage finns det enligt arbetsgivaren inte något tillförlitligt sätt att mäta det.

Viktigt med enkla åtgärder

I sitt svar till Vårdförbundet skriver förvaltningschefen Pia Lundbom:

”Valet av beredningssystem påverkar omfattningen av spill och läckage, men det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt stort för att dra några säkra slutsatser om värdet av olika beredningssystem. (…) Noggrann städning av bänkar och golv tycks ha en relativt stor betydelse, liksom en ökad medvetenhet hos vårdpersonalen om betydelsen av att undvika spill och läckage vid hantering av antibiotika”.

Hon skriver även att det finns en stor erfarenhet från flera sjukhus i Skåne och södra Sverige av att hantera antibiotika utan att använda slutna system och utan att toxiska effekter inträffar.

Vill inhämta mer fakta

– Vi är inte nöjda med det beskedet, vi måste undersöka saken närmare. Det finns en studie från Umeå universitet där man efter undersökning av arbetsytor kom fram till att slutna system ger mindre spill och läckage. Vi behöver ta reda på om det är möjligt att göra en liknande undersökning här, säger Malin Tillgren.

Som sista utväg kan Vårdförbundet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära deras ställningstagande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida