Elevhälsa

Skolsköterska misskötte sitt uppdrag

Skolsköterska misskötte sitt uppdrag
Många barn blev aldrig kallade till vaccination av den timanställda skolsköterskan. Arkivbild: Mostphotos

En timanställd skolsköterska på en privat grundsärskola i Uppsala misskötte så gott som samtliga uppgifter under det dryga år som hon var anställd på skolan, enligt en lex Maria-anmälan. Många barn vaccinerades inte och de kallades inte heller till hälsobesök.

Sjuksköterskan är specialistutbildad distriktssköterska och började sin timanställning som skolsköterska på särskolan i januari 2016. Tanken var att hon skulle arbeta 20 procent på skolan, det vill säga en dag i veckan. Eftersom hon även studerade på Karolinska institutet i Stockholm hade man kommit överens om att hon inför varje ny vecka skulle meddela vilken dag och tid hon skulle komma till skolan. Enligt skolledningen höll skolsköterskan inte överenskommelsen.

När den centrala elevhälsan i Uppsala kommun i mars i år granskade skolan upptäcktes att många elever inte hade erbjudits hälsobesök, vilket de ska få enligt skollagen. De hade inte heller erbjudits de vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

För elva elever saknades det helt journaler från tidigare och för tre elever fanns endast delar av tidigare journaler.

Den journaldokumentation som skolsköterskan gjort är bristfällig och otydlig. Exempelvis har hon dokumenterat en vaccination genom att endast placera klisterlappen från sprutan i elevens journal. Allt annat som enligt riktlinjerna ska journalföras saknades: namnet på vaccinet, dos, administrationssätt, var vaccinet gavs, datum och signatur.

Skolsköterskan hade inte heller upprättat en bevakningslista för att systematiskt kunna följa upp elevernas hälsoundersökningar och vaccinationer.

Kommunens centrala elevhälsa, som har det medicinska ledningsansvaret, har bedömt att de brister som upptäckts hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada. Verksamhetschefen har därför anmält elevhälsan på skolan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ett lex Maria-ärende.

Skolsköterskan arbetar inte längre kvar på skolan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida