Forskning

Svårt att svara på frågor om sjukskrivning

Svårt att svara på frågor om sjukskrivning
Distriktssköterskan Linda Lännerström.

Sjuksköterskor som jobbar med telefonrådgivning på vårdcentral kan göra mycket för att stötta sjukskrivna. Men då behövs mer utbildning. Det visar sjuksköterskan Linda Lännerströms avhandling.

21 november 2018

Linda Lännerström var själv tidigare distriktssköterska på en vårdcentral och svarade på frågor om sjukskrivningar i telefonrådgivningen.

– I många fall var det svårt att avgöra vilka åtgärder jag skulle sätta in, vilken roll jag hade och hur jag bäst kunde hjälpa patienten. Då började jag fundera på hur andra sjuksköterskor hanterade frågorna och fick idén till min avhandling, säger Linda Lännerström, som disputerar vid Uppsala universitet i morgon torsdag.

Vissa såg sig som tidsbokare

När Linda Lännerström började fråga sjuksköterskor i fokusgrupper hur de hanterade patienter som ringde med frågor kring sin sjukskrivning fick hon ungefär samma svar. Hon upptäckte att det i huvudsak fanns två sätt att hantera frågorna på. 

– Det ena arbetssättet var att bemöta patienten personcentrerat, försöka se sjukskrivningen ur patientens perspektiv och vilka behov som fanns. Det andra arbetssättet var att bara se sig själv som en tidsbokare åt andra, framför allt för läkartider.

De visade sig också att sjuksköterskorna ofta saknade kunskap för att svara på patienternas frågor.

Förlorad självständighet

I en delstudie undersökte Linda Lännerström hur patienterna upplevde sin långtidssjukskrivning.

– Det är en otroligt viktig del att veta det som sjuksköterska. Det bidrar till förståelse om hur man kan hjälpa till.

Patienterna tyckte att det var svårt att inte längre kunna arbeta. De upplevde att de förlorade sin självständighet och sin plats i samhället. Vissa kände sig därför värdelösa.

De måste följa sjukförsäkringens krav på att följa rehabiliteringskedjan. Där ställs samma krav på alla. Dessutom måste de träffa en rad aktörer, som arbetsgivaren, vårdpersonal och försäkringskassan.

– Tyvärr upplevde de många möten där de kände sig ifrågasatta och respektlöst behandlade. Det var beklämmande att höra att det kan gälla företrädare för både vården och försäkringskassan. Patienter kunde till exempel få höra att värken bara sitter mellan öronen. 

Avslag från försäkringskassan

En utbildning för sjuksköterskor på vårdcentraler gjordes som en randomiserad studie. Där fick de bland annat lära sig hur sjukförsäkringen fungerar. Även svåra frågor, som vad som händer när försäkringskassan ger avslag, togs upp. Eller hur det blir när patienten inte är överens med läkaren.

Sjuksköterskorna fick ta med sig fallbeskrivningar, ha gruppdiskussioner och lära sig mer om patientens perspektiv.

Just sårbarheten hos de sjuka vill Linda Lännerström lyfta fram som viktigt att tänka på för sjuksköterskor som svarar i telefonrådgivningen.

– Det är viktigt att ha förståelse för att patienterna är sårbara. De kan låta krävande och sjuksköterskan känner sig trängd mellan deras behov av stöd och bristen på tider på vårdcentralen.

Sex månader efter utbildningen upplevde sjuksköterskorna att de visste vad de skulle svara och göra. De visste också vart de skulle vända sig för att få stöd gällande frågor de inte tidigare kunnat hantera.

Nu vill Linda Lännerström sprida kunskap till sjuksköterskor om sjukskrivning och sjukskrivna patienter.

– Vi sjuksköterskor kan göra mer i telefonrådgivningen för att ge stöd. Det är viktigt, för det är ett stort lidande att vara sjuk och sjukskriven och vår uppgift är att lindra lidande. Om vi får reda på saker kring sjukskrivningen som orsakar stress kan vi hjälpa till så att patienten blir lugnare.

Telefonrådgivningen

Hon rekommenderar en utbildning för sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivningen i primärvården.

– Efter utbildningen upplevde 68 procent mindre problem att svara och ge stöd, än kontrollgruppen som inte gått någon utbildning. För att statistiskt säkerställa effekten behövs en större studie. Men det pekar starkt åt det här hållet.

Landstinget Sörmland har finansierat Linda Lännerströms doktorandstudier och det är också i landstinget hon arbetar som vårdutvecklare. Innan hon började forska fanns bara en studie i Sverige om sjuksköterskor och deras arbete med sjukskrivna.

– Det har varit en utmaning att arbeta med ett nytt område som är mycket läkardominerat. Folk har sagt att sjuksköterskor ändå inte arbetar med sjukskrivningar. Men det gör vi, nästan varje dag hanterar vi sådana frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida