Integritet

Tveksamt om Ivo får begära ut sjuksköterskas journal

Tveksamt om Ivo får begära ut sjuksköterskas journal
Patientsäkerhetslagens regler för när en enskild yrkesutövares sjukjournal kan begäras in av Ivo är otydlig, konstaterar JO. Arkivbild: Getty Images

För att kunna bedöma en sjuksköterskas lämplighet att utöva sitt yrke hämtade Ivo in sjuksköterskans sjukjournal. Det är dock mycket oklart om lagen tillåter en sådan åtgärd, enligt JO som anser att lagstiftningen bör ses över.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade från den norska Statens helsetilsyn fått information om att en svensk sjuksköterska fått sin legitimation i Norge återkallad. Ivo startade en utredning för att ta reda på om sjuksköterskan även var olämplig att utöva sitt yrke i Sverige

Stulit läkemedel

Ivo begärde ett utdrag från belastningsregistret som visade att sjuksköterskan vid flera tillfällen dömts i domstol. Bland annat för grovt rattfylleri och för stöld av narkotikaklassade läkemedel på arbetsplatsen.

Myndigheten begärde också in sjuksköterskans journal från en av de kliniker där sjuksköterskan enligt en av domarna hade vårdats. Uppgifterna i journalen användes sedan som underlag för en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som avgör om legitimerad sjukvårdspersonal eventuellt ska få prövotid eller sin legitimation återkallad.

I ett brev till Justitieombudsmannen, JO, ifrågasätter sjuksköterskan att en myndighet kan hämta in en enskild persons journal utan domstolsbeslut eller brottsmisstanke, och utan att informera den det berör.

Hänvisar till patientsäkerhetslagen

I JO:s beslut skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning att uppgifter i en patientjournal inom hälso- och sjukvården typiskt sett är information som är mycket känslig ur integritetssynpunkt. Att ta in en yrkesutövares patientjournal i ett ärende som rör dennes yrkesutövning är därför en mycket ingripande åtgärd som enligt henne kräver ett tydligt och klart lagstöd.

Som stöd för att journalen hämtades in hänvisar Ivo till en allmän bestämmelse i patientsäkerhetslagen (7 kap 20 §) som säger att vårdgivare och personal är skyldiga att på begäran lämna över handlingar, material och upplysningar som rör verksamheten till Ivo.

Otydligt regelverk

Enligt JO:s uppfattning går det dock inte av bestämmelsen i patientsäkerhetslagen dra slutsatsen att en vårdgivare är skyldig att överlämna patientjournaler som förts i vården av en yrkesutövare när den aktuella vårdgivaren inte är föremål för tillsynen.

Men regelverket är otydligt och enligt JO mycket otillfredsställande. Regeringen uppmanas därför att se över lagstiftningen. Med hänvisning till det oklara regelverket slipper Ivo kritik för sitt agerande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida