Var tredje skullevilja byta arbetsplats

Många sjuksköterskor är kritiska till sin arbetsmiljö och skulle vilja byta arbetsplats. Men yrkesvalet är de flesta nöjda med, visar en unik enkät med svar från 11 000 svenska sjuksköterskor i akutvården.

I februari gjordes en av de största enkätundersökningar bland sjuksköterskor som någonsin har gjorts i Sverige. Nu är de första preliminära resultaten klara.?

Mer än 90 procent av dem som svarat på enkäten är nöjda med sitt yrkesval som legitimerad sjuksköterska. Men drygt hälften bedömer arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen som mindre bra eller rent av dålig. Var tredje uppger att de skulle byta arbetsplats om den möjligheten fanns.?

— Än så länge har vi bara hunnit ta fram preliminära och mycket övergripande data. Men vad vi kan se är att exempelvis upplevelsen av arbetsmiljön skiljer sig kraftigt åt mellan olika sjukhus. Vårt primära mål är att se om det finns miljöer som fungerar bättre än andra, på sjukhusnivå. Men de analyserna görs först i ett senare skede, säger projektsamordnaren Rikard Lindqvist.??

Med hjälp av Vårdförbundets medlemsregister lyckades forskarna nå 33 000 sjuksköterskor med frågor om den egna arbetsmiljön och patient­säkerheten.

Undersökningen är en delstudie i en större europeisk studie. Den svenska delen leds av professor Carol Tishelman vid Karolinska institutet i Stockholm.?

Svarsfrekvensen var hög, hela 70 procent. Men i slutänden omfattar undersökningen cirka 11 000 sjuksköterskor. I medlemsregistret går det nämligen inte att avgöra vilka som arbetar i sluten- eller öppenvård eller med administrativa uppgifter, och det var bara de som arbetar i slutenvård på en vårdavdelning som skulle besvara enkäten.?

—Det är tydligt att frågor om patientsäkerhet och arbetsmiljö engagerar sjuksköterskor. Fler än 500 ringde eller mejlade oss. Framför allt var det många som ifrågasatte att de inte fick vara med, säger Rikard Lindqvist.??

Trots att mer än hälften av sjuksköterskorna tycker att den egna arbetsmiljön är dålig bedömer cirka 40 procent att patientsäkerheten är bra eller mycket bra. Och på frågan om de skulle rekommendera det egna sjukhuset till närstående svarar närmare nio av tio ja.?

Cirka 90 procent tycker att de jobbar tillsammans med andra sjuksköterskor som är duktiga kliniker. En lika stor andel upplever att läkarna värdesätter deras observationer och bedömningar. Men färre, drygt hälften, uppger att sjuksköterskor och läkare arbetar tillsammans som ett team.??

Den närmast överordnade chefen eller arbetsledaren är bra, anser omkring 70 procent. Ju längre ifrån chefen finns i organisationen desto lägre blir procentsatsen. Endast var tredje är nöjd med sjukhusledningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida