Hemsjukvården i Nyköping får svidande kritik

Bristerna är så allvarliga att patientsäkerheten äventyras, anser Socialstyrelsen.

I december förra året skrev Vårdfokus om en sjuksköterska som i ett brev till Socialstyrelsen berättade om underbemanning, bristande rutiner och patientsäkerhetsrisker i hemsjukvården i Nyköping. Hon berättade anonymt av rädsla för repressalier. Efter det fick Socialstyrelsen ta emot ännu en anonym anmälan med liknande innehål. 

Efter en inspektion av verksamheten konstaterar nu Socialstyrelsen att styrningen och uppföljningen av verksamheten är otillräcklig.

I vissa av teamen har samverkan mellan sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen i hemtjänsten så stora brister att patienterna riskerar att inte få den hälso- och sjukvård de behöver, konstaterar myndigheten. 

Delegeringsrutinerna brister

Att arbeta i hemsjukvård ställer stora krav på kompetens eftersom sjukdomarna varierar och sjuksköterskan inte har någon kollega att fråga om råd under hembesöket hos den enskilda patienten. Men i Nyköping anställs sjuksköterskor utan erfarenhet av självständigt arbete i hemsjukvård, till och med nyutbildade som helt saknar erfarenhet.

Sjuksköterskor i hemsjukvården ansvarar för en stor mängd delegeringar till omvårdnadspersonal i många olika arbetsgrupper, men i Nyköping fungerar det dåligt eller inte alls. Rutiner följs inte och sjuksköterskorna har inte kontroll över de delegeringar de ansvarar för.

Missar förebyggande

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker för vårdskador. Det fungerar inte heller i Nyköpings hemsjukvård och Socialstyrelsen kräver nu att kommunens vård- och omsorgsnämnd vidtar åtgärder.

Under inspektionen framkom det också att en del sjuksköterskor hade svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, till exempel fallskadeprevention. Socialstyrelsen påpekar att förebyggande vård är en del av hälso- och sjukvården.

Senast den sista augusti ska nämnden redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, den nya myndighet som tar över Socialstyrelsens klagomålshantering den första juni, att nyanställda sjuksköterskor får individuellt anpassad introduktion så att de klarar arbetet, och att de brister som tas upp i beslutet är åtgärdade.

Förundersökning pågår

Efter att Vårdfokus skrev om problemen i Nyköpngs hemsjukvård har en förundersökning om brott mot efterforskningsförbudet inletts. En av cheferna ska ha frågat ut medarbetare för att få reda på vem som hade pratat med tidningen. Det är inte tillåtet.  Förundersökningen är ännu inte avslutad.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida