Arbetsmiljöverket

Sjuksköterskor mer våldsutsatta än andra yrkesgrupper

Sjuksköterskor mer våldsutsatta än andra yrkesgrupper
Kvinnor är mer utsatta än män när det gäller våld och hot om våld i yrkeslivet. Arkivbild: Mostphotos

Nästan hälften av sjuksköterskorna och barnmorskorna i Arbetsmiljöverkets nya rapport svarar att de har blivit hotade eller utsatta för våld i arbetet. 

15 juni 2016

Arbetsmiljöverkets rikstäckande rapport om hur arbetstagare beskriver sin arbetsmiljö visar att personal inom vård och omsorg är särskilt utsatta för våld eller hot om våld i arbetet.

Sjuksköterskor och barnmorskor är mer utsatta än genomsnittet bland alla yrkesgrupper som är 14 procent.

  • 46 procent av sjuksköterskorna har utsatts för våld eller hot om våld.
  • 42 procent i gruppen barnmorskor och specialistsjuksköterskor har utsatts för våld eller hot om våld.

 Andra utsatta grupper är psykologer, socialsekreterare och grundskollärare. Bland alla yrkesgrupper är kvinnor mer utsatta än män. 19 procent, nära var femte kvinna, har hotats eller utsatts våld i arbetet de senaste tolv månaderna, jämfört med tio procent av männen.

Vårdfokus har tidigare berättat att hot och våld inom vården har ökat kraftigt. Då visade Arbetsmiljöverkets statistik att sjukskrivningar till följd av hot eller våld ökat med 40 procent de senaste fyra åren. Statistiken visade också att sjuksköterskor inom psykiatrin samt sjuksköterskor och undersköterskor inom geriatrisk vård var särskilt utsatta.

Stor sjuknärvaro

Arbetsmiljöverkets nya rapport visar även att sju av tio arbetat en eller flera gånger det senaste året trots att de var sjuka. Varannan svarar också att de har för mycket att göra på jobbet. Även här utmärker sig hälso- och sjukvårdsspecialister samt yrken inom utbildningsväsendet.

Men även om arbetsmiljöproblemen är många visar undersökningen att tre av fyra är i stort sett nöjda med sitt arbetsliv. Särskilt nöjda är specialister inom hälso- och sjukvård.

Arbetsmiljöverket har gjort sina undersökningar om svenska arbetsförhållande tillsammans med Statistiska centralbyrån vartannat år sedan 1989. Frågorna ställs via enkäter och i telefonintervjuer till 9 000 arbetstagare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida