Sjukskrivning

Sjuksköterskor och barnmorskor är mer sjukskrivna

Sjuksköterskor och barnmorskor är mer sjukskrivna
Försäkringskassans senaste statistik visar att sjukskrivningarna ökar mest bland högutbildade. Arkivbild: Mostphotos

Kvinnor har dubbelt så många sjukfall som män och flest sjukfall finns bland personal inom vård och omsorg. Det visar Försäkringskassans nya statistik.

Vård- och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen på svensk arbetsmarknad. I den ingår barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Under 2014 var sjukfallen i gruppen 90 000. Det är en femtedel av alla sjukfall i Sverige.

Men även grupper med längre utbildning, som sjuksköterskor och barnmorskor, har fler sjukfall än genomsnittet.

Det genomsnittliga sjuktalet bland kvinnor i allmänhet är 136 per 1 000 anställda.Genomsnittet för sjuksköterskor är 148.För barnmorskor och specialistsjuksköterskor 142.

Ökat 10 procent senaste åren

Mellan 2012 och 2014 ökade sjukfallen i Sverige med i genomsnitt 10 procent. Ungefär så mycket ökade de också bland barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Bland sjuksköterskor med grundutbildningen ökade sjukfallen något mindre.

Försäkringskassans statistik visar att sjuktalet ökar bland i stort sett alla yrken. Störst är ökningen bland högutbildade grupper som fysiker, kemister, psykologer och socialsekreterare. Ökningen bland fysiker är 29 procent och bland socialsekreterare 21 procent.

Friskast i arbetslivet är chefer i akademiska yrken, och män inom tekniska yrken.

Psykisk ohälsa ökar mest

Den psykosociala arbetsmiljön betyder mycket för hälsan och den diagnos som ökar mest är psykiska sjukdomar. Mobbning, hot och trakasserier är kanske inte vanligt, men är ett allvarligt hot mot hälsan. Liksom att ha höga krav och liten möjlighet att påverka sin arbetssituation.

– Vi har inte tittat på den psykosociala arbetsmiljön inom specifika grupper, men man vet att den psykosociala belastningen är hög inom flera yrken. Särskilt inom vård- och omsorgsyrken, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Ända sedan den stora nedrustningen av offentlig sektor på 1990-talet har de psykiska diagnoserna bland anställda i välfärdsyrkena ökat. En tredjedel av sjuksköterskornas sjukfall utgörs till exempel av psykiska diagnoser. Det är något högre än för genomsnittet.

– Den ökning av psykiska diagnoser som inleddes på 1990-talet ser vi också i dag. Den nedåtgående trenden i sjukfrånvaron förstärktes av skärpta regler 2008, men sedan 2010 ökar antalet sjukskrivningar igen. Det finns tecken som tyder på att Försäkringskassans kontroll har försämrats i och med att resurser satsades på andra försäkringsområden när sjuktalen minskade.

”Få ner sjuktalen”

När nu sjuktalen ökar kan det förändras. Ulrik Lidwall berättar att Försäkringskassans nya generaldirektör har ett tydligt uppdrag från regeringen: få ner antalet sjukfall.

Kan en del av de ökade sjukfallen bero på att sjukskrivningsrätten överutnyttjas?

– Det är svårt att slå fast, men det uppstår i alla fall en osäkerhet när en rigorös handläggning inte upprätthålls. Sedan är det flera faktorer som spelar in. Arbetssituationen för sjukskrivande läkare till exempel. När de är pressade finns risk för att de sjukskriver i stället för att hitta lösningar som på sikt är bättre för patienten, säger Ulrik Lidwall.

Sjuktal

Med sjukfall menas när en person är sjukskriven längre än 14 dagar och får ersättning från Försäkringskassan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida