Syskons sjukdom stärker band

Nolbris M med flera. Experience of siblings of children treated for cancer. European Journal of Oncology Nursing 2007;11:106—112.

Bakgrund: Syskonrelationen är intensiv, komplex, har oändliga variationer och är oftast den längsta relation som en människa har under livet. Syskonbanden har beskrivits som emotionella, växling mellan varma/käns­liga/negativa. Det kan också finnas en känsla av rivalitet. Syskon påverkar varandras beteende, in­lärning och utveckling, och syskonförhållandet påverkar familjens emotionella klimat.

I Sverige insjuknar årligen cirka 300­ barn i cancer, de flesta har ett syskon. När
ett barn drabbas av livshotande sjukdom på­verkas hela familjen. Tidigare forskning visar att sys­konen upplever intensiva känslor, otillfredsställda behov och att det som var normalt trasas sönder. Infor­mationen för syskon under behandlingsperioderna av de sjuka barnen var inte tillräcklig och syskonen kände sig därför inte inkluderade och deras behov togs inte om hand.

SYFTE: Att få förståelse för vardagsupplev­elsen av att vara ett syskon när en bror eller syster får eller har avslutat behandling för en cancerdiagnos.

METOD: Fenomenologisk hermeneutisk me­tod användes. Den innebär att inter­vjuerna tolkas med en strävan efter att klar­göra meningen av upplevelserna. Den forskningsetiska kommittén vid Göteborgs universitet godkände studien. Tio syskon mellan 10 och 36 år intervjua­des 4,6 år efter insjuknandet (4 pojkar/män och 6 flickor/kvinnor). Två syskon avböjde av personliga skäl.

Datainsamlingen gjordes i sysko­nens hem. Genom en bred öppningsfråga delgav syskonen sina berättelser. En må­nad efteråt ringdes syskonen upp för att höra hur de mådde och om de hade något att tillägga.

RESULTAT: Analysen utfördes i tre steg: naiv tolkning, strukturanalys och kritisk tolkning.  Nio subteman bildade ­ett huvudtema: Medvetenheten om att sys­konskapet är en speciell relation när en bror eller syster får en cancerdiagnos och tre teman: 1. Vara i ett nära förhållande: Känna att det är skönt att ha ett syskon, leva under samma tak och vara beroende. 2. Leva i ett nytt vardagsliv: känslor som var både upp och ned, bråka med varandra, bli van och ha mixade roller. 3. Vara konstant orolig: vara ängslig och vara bekymrad.

SLUTSATSER: Syskonens berättelser visade att förhållandet såväl som interaktionen och kommunikationen mellan syskon var viktig när en bror/syster får en cancersjukdom. Banden mellan syskonen blev starkare, närmare och tydligare. Vardagen förändrades och kom att inkludera de äldre syskonen som inte bodde hemma. Syskonen tog ansvar och försvarade brodern/systern utanför familjen. De försökte att alltid se till de sjuka barnens behov och hade dåligt samvete när det inte gjordes. Stunder av glädje mellan syskonen fanns, men också en medvetenhet om plötsli­ga förändringar. Att se sin bror/syster och känna ovisshet om deras framtid var jobbigt.

FINANSIÄRER: Barncancerfonden och Procter & Gamble Nordic Inc.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida