Barn och våld

Vården kan bli bättre på att upptäcka barn som lever med våld

Vården kan bli bättre på att upptäcka barn som lever med våld
Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift när det kommer till att upptäcka barn som utsätts för eller bevittnar våld i sin vardag. Arkivbild: Most photos

Vårdpersonal riskerar att missa utsatta barns berättelser eftersom frågor om våld inte alltid ställs till barnen i enrum, konstaterar Ivo i en ny rapport.

7 januari 2020

Första januari blev barnkonventionen lag – vilket ställer ännu högre krav på bland annat hälso- och sjukvården att tillvarata barns rättigheter. Bland annat säger barnkonventionens artikel 19 att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

Fråga i enrum

Vården har anmälningsplikt till socialtjänsten men ska också, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, alltid ställa frågor till barn i enrum om de visar tecken eller symptom som väcker misstankar om att de utsatts för våld eller bevittnat våld.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat hur detta efterlevs på sju barnkliniker i Mellansverige. Samtliga kliniker verkar enligt Ivo efterleva anmälningsskyldigheten. Men tillsynen visar också att barnklinikerna inte alltid ser till att barn får frågor om våld ställda till sig i enrum.

I intervjuer med vårdpersonal har det enligt Ivo framgått att många upplever det som särskilt svårt att uppmärksamma barn som bevittnat våld. Här efterfrågas mer kunskap om när och hur frågor ska ställas till barn som sett sin mamma eller någon annan närstående bli slagen.

Vårdens viktiga uppgift

Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en föräldern som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Socialtjänsten är beroende av att andra funktioner i samhället uppmärksammar misstankar om våld. Hälso- och sjukvården och dess personal har betydande möjligheter att uppmärksamma sådana misstankar, skriver Ivo i sin rapport som också granskat 13 socialtjänser.

Vårdfokus har i flera artiklar uppmärksammat att barnkonventionen nu är lag och vilka konsekvenser det får för vården. Här kan du läsa om hur du kan bli bättre på att prata med barn.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida