Forskning: Lite hopp— trotsallt

Vass enzymhämmare: Ett nytt kombinationspreparat av ett gammalt antibiotika, ett cefalosporin, och en ny vass enzymhämmare har blivit godkänt i USA. Denna enzymhämmare bryter ner enzymet som försvarar bakterien och då kan antibiotikan komma åt bakterien. ?Produkten finns ännu inte på marknaden, men väckte stor uppmärksamhet på den europeiska kongressen för mikrobiologi och infektionssjukdomar nyligen. Astra Zeneca har fått tillstånd att använda preparatet i USA mot komplicerade buk- och urinvägsinfektioner orsakade av ESBL, då inga andra behandlingar finns att tillgå. Detta endast efter tester i fas 2, vilket innebär ett mycket påskyndat godkännande. I Europa pågår fortfarande fas 3-tester.

Lovande jordfynd: Ett ämne i jordbakterier, teixobactin, har i tester på möss visat sig vara verksamt mot stafylokocker, tarmbakterier och tuberkulosbakterier. Tidigare har det inte gått att odla bakterier från jorden, men en grupp i USA har lyckats och upptäckte då teixobactin. Forskningen är publicerad i tidskriften Nature.

Knockande virus: Bakteriofager kallas virus med bakterier som värdorganism och som kan slå ihjäl sin värd. De kan inte diffundera inne i kroppen, men verka lokalt på hud och sår. Forskning pågår på brännskador.

Avväpnande frisörmolekyler: Vissa bakterier har proteiner på ytan som ser ut som hår och kallas pili eller curli. Med hjälp av dem kan de fästa sig på exempelvis hjärtproteser och bilda biofilmer, svåra för antibiotika att tränga igenom. Umeå­forskare har skapat ”frisör­molekyler” som stoppar bakterier från att bilda dessa fästen. De kallas också avväpnare och virulenshämmare.

Skonsamma peptider: Immunförsvarets celler som runt sår bildar egna bakterie­dödande ämnen kallas peptider. Dessa miniproteiner är svåra att producera, och verkar bara lokalt. Tidiga läkemedels­tester visar att de kan vara effektiva vid infektioner i ytterörat eller eksem. Fördelen är att de inte triggar resistens så som antibiotika.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida