Etik. Moralisk stress när beslut dröjer

Bristande kommunikation om svåra beslut skapar frustration. Gemensam etisk reflexion kan främja ömsesidig förståelse.

AVBRYTA BEHANDLING.   Vilka perspektiv är avgörande när beslut tas om att upphöra med till exempel dialys, cellgifter eller hjärtstärkande behandling och bara ge symtomlindring? Frågan tas upp i sjuksköterskan Mia Svantessons avhandling där hon undersöker läkares och sjuksköterskors syn på livsuppe­hållande behandling.

Hennes utgångspunkt var att sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård kan uppleva att livsuppehållande behandling ofta drivs för långt och att läkare fattar beslutet om att begränsa behandlingen för sent. Det här orsakar frustration och moralisk stress hos sjuksköterskorna.

Mia Svantesson lät 17 läkare vid två mellansvenska sjukhus beskriva hur deras beslutsprocesser inför att begränsa livsuppehållande behandling för intensivvårdspatienter såg ut. Processerna var framför allt färgade av medicinska överväganden i diskussion med andra läkare. Patient, närstående eller sjuksköterskor hade inte någon avgörande roll i processen.

Därefter intervjuades läkare och sjuksköterskor vid sju vårdavdelningar om deras resonemang kring olika nivåer av livsuppehållande behandling. Frågorna gällde 714 verkliga patienter som professionerna vårdade gemensamt.

Det visade sig att läkarna — när de inte var i den beslutsfattande rollen — ville begränsa livsuppehållande behandling lika ofta som sjuksköterskorna. Enligt Mia Svantesson pekar resultatet på hur angeläget det är att etiska frågor inför dessa beslut diskuteras i team där flera professioner ingår. I den andra delen av avhandlingen prövar hon detta genom etikronder, ledda av filosofer, för njurmedicinsk personal.

Mia Svantessons fortsatta forskning i ett nationellt forskarlag handlar om att fortsätta att undersöka behovet av klinisk-etisk reflexion i sjukvården och vilka metoder som kan fungera så att verksamheten verkligen har nytta av den. Med dagens medicintekniska utveckling ökar de etiska kraven på vårdpersonal. Då måste man ha en kontinuerlig och levande etikdiskussion, anser hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida