hot och våld i vården

Revisorer kritiska: Arbetet mot hot och våld otillräckligt

Revisorer kritiska: Arbetet mot hot och våld otillräckligt
Hot och våld mot anställda är en arbetsmiljöfråga och alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arkivbild: Getty images.

Larm som inte används, avvikelser som inte skrivs och anställda som inte vågar polisanmäla. En revisionsrapport pekar på flera brister i Region Östergötlands arbete mot hot och våld inom vården.

19 november 2018

Hot och våld har ökat inom vården de senaste tio åren. Det anser både skyddsombud, säkerhetsansvariga och personalansvariga som intervjuats i revisorernas rapport som läggs fram för regionfullmäktige den här veckan.

Hotfulla och våldsamma situationer uppstår framför allt i möten med drog- och alkoholpåverkade, stressade föräldrar, dementa, de som anser att de väntat för länge på vård eller inte får den vård de anser att de har rätt till, samt personer som har svårt att förstå språket, enligt revisorernas rapport.

Helt annat samhällsklimat

– Vi får samma bild när vi pratar med våra medlemmar. Oavsett var man jobbar har klimatet blivit ett helt annat och det har blivit normalt att kunna häva ur sig vad som helst. Samhället har förändrats och tyvärr ser vi att hot och våld finns på alla arbetsplatser inom vården idag, säger Eva Edelönn, vice ordförande för Vårdförbundet Östergötland.

Trots att hoten ökar brister användandet av bärbara larm, vilket revisorerna ser allvarligt på. Kännedomen om rutiner och handlingsplaner mot hot och våld är låg och istället är det den egna erfarenheten man förlitar sig till när det gäller att hantera hotfulla situationer.

Skriver inte avvikelser

Flest avvikelser kring hot och våld skrivs på akutmottagningar och psykiatriska kliniken, men revisorernas rapport visar att det finns ett stort mörkertal eftersom avvikelsehanteringssystemet används i liten utsträckning. Det upplevs inte som användarvänligt och det är brist på tid för att registrera. Många har också blivit avtrubbade och anmäler inte eftersom de inte tror att det kommer att leda till någon förbättring.

– Vi ser att det skrivs avvikelser när något allvarligt har hänt, men tyvärr inte vid tillbud eller i förebyggande syfte när något kunde ha hänt. Det beror nog både på okunskap och på att många har en så tung arbetsbörda att de inte tycker sig ha tid. Eller för att man tänker att ”det är så här det är”, säger Eva Edelönn.

Undviker att polisanmäla

Även när det gäller arbetsskador finns brister i systemet. Det anmäldes sammanlagt 71 arbetsskador på grund av hot och våld inom Region Östergötland under 2017. Men när arbetsskadorna granskades närmare visade det sig att ytterligare 153 fall kunde kopplas till hot och våld.

Det framkommer också att medarbetare undviker att göra polisanmälningar av rädsla för hot om det skulle bli en rättegång.

Hot och våld är något som alla arbetsplatser måste prata mycket mer om, anser Vårdförbundets Eva Edelönn.

– Handlingsplaner behöver vara lokalt anpassade och riktlinjer och rutiner måste hela tiden uppdateras. Det vi kan göra är att för fram frågorna och se till att de diskuteras på arbetsplatserna – och att arbetsgivarna tar de här frågorna på allvar. Det är ett arbete som måste bedrivas väldigt aktivt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida