TVÅNGSVÅRD. Förbundet bjöds inte in för att ge sin syn

Hur Vårdförbundet ser på ett nytt lagförslag om tvångsvård av gravida missbrukare tycks inte intressera regeringen.

I slutet av maj presenterade regeringen ett lagförslag om tvångsvård av gravida missbrukare. Förslaget gick ut på remiss under sommaren och remisstiden gick ut i mitten av augusti. Men varken Vårdförbundet eller Smer, Statens medicinsk-etiska råd, bjöds in att yttra sig över förslaget. ?

Mycket märkligt, tycker man på båda håll. Vårdförbundet brukar bjudas in att svara på remisser, antingen direkt eller genom att svara åt tco, också på sådant som ligger betydligt längre från de egna medlemmarnas arbete än detta. Och Smer, som är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.??

Både Vårdförbundet och Smer har dock i efterhand skickat in yttranden till social­departementet. De är emot förslaget, liksom bland andra Föreningen Sveriges socialchefer, barnombudsmannen, justitieombuds­mannen och Barnmorske­förbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida