ICM: Abort är en uppgift
för barnmorskor

Den internationella barnmorskeorganisationen har gjort ett kontroversiellt tillägg i den gemensamma standarden för barnmorskans arbetsuppgifter.

Abort ska numera räknas som en av barnmorskans arbetsuppgifter, anser den internationella barnmorske­organisationen, ICM. Ett tillägg har därför gjorts i den gemensamma globala standarden för de kompetenser som ska ingå i yrket.?

— Globalt är det ont om läkare, och om världens kvinnor ska få tillgång till säkra aborter är förutsättningen att det blir en uppgift även för barnmorskor. Det är ett enkelt och billigt sätt att minska mödradödligheten, säger Catharina Zätterström, vice ordförande i Svenska barnmorskeförbundet. ?

Förutom ICM står också Världshälsoorganisationen, WHO och FN:s befolkningsfond bakom barnmorskedokumentet Essential competencies for basic midwifery practice.?

Men beslutet togs inte utan strid i ICM. Frågan väcktes redan 2008 men inte förrän i år kunde någon enighet nås. Att abort nu lyfts in bland barnmorskans kompetenser innebär inte någon förändring av arbetsuppgifterna i länder med en restriktiv reglering eller förbud. I varje land ska yrkeskåren följa den lagstiftning som gäller. Att däremot erbjuda vård efter abort är något som alla medlemsländerna i ICM accepterat att barnmorskor ska göra.??

Catharina Zätterström, själv sam­ordningsbarnmorska i södra Stockholm, anser att det är viktigt att internationellt visa att detta inte bara är en andrahandslösning för fattiga länder, utan att barnmorskor kan ge högkvalitativ abortvård överallt. I våras genomförde Svenska barnmorskeförbundet en enkät om barnmorskans roll i abortvården. Av de 16 enheter som svarade uppgav tre att barnmorskor självständigt skötte de tidiga medicinska aborterna och en fjärde att de var på gång att börja med detta.?

— Varför har inte barnmorskor på fler kliniker fått utbildning i att självständigt handlägga friska kvinnors tidiga medicinska aborter? Är det läkarna eller barnmorskorna själva som bromsar, undrar Catharina Zätterström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida