Digital vård

Videosamtal med sjuksköterska efterfrågas i primärvården

Videosamtal med sjuksköterska efterfrågas i primärvården
Lisette Bäck, sjuksköterska i primärvården i Västra Götaland, jobbar med videosamtal under vissa pass.

Patienter med erfarenhet av digitala vårdbesök är positiva till det. I vissa fall föredrar de sjuksköterskeledda videosamtal. Det visar en ny rapport från Vårdanalys. Sjuksköterskan Lisette Bäck bekräftar bilden.

Utvecklingen av digitala vårdbesök går snabbt och de förväntas få en allt större roll i primärvården framöver. Men i dagsläget finns det väldigt lite forskning som vägledning på området. Frågor om vid vilka sjukdomstillstånd det är lämpligt att ge digitala vård och hur mötet ska utformas väntar ännu på tydliga svar, enligt Vårdanalys rapport.

Kan inte klämma och känna

Samtidigt finns det stora skillnader i hur befolkningen ser på och använder digital vård. Här utmärker sig kvinnor och yngre, samt befolkningen i storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland som de mest flitiga användarna.

Lisette Bäck, sjuksköterska i primärvården i Västra Götalands-regionen, varvar fysiska möten med videomöten för Närhälsan Online.

– Det är väldigt kul faktiskt. Man träffas ansikte mot ansikte men jag kan inte klämma och känna på patienten. Jag får förlita mig på vad jag ser och på anamnesen. Det är utvecklande och ju mer man jobbar med videomöten, desto bättre blir man, säger hon till Vårdfokus.

Några besvär som hennes patienter kan ha är utslag och födelsemärken, barnsjukdomar som vattkoppor och springmask, infektioner i övre luftvägar eller ögon och svullna ben. Lisette Bäck kan bland annat ge råd, skriva enklare remisser och labbremisser, boka in tid till läkare om det behövs och se till att det då finns journalanteckningar och eventuella foton på åkomman.

Helst fysiska besök

För att bidra med kunskap och underlag i den fortsatta utvecklingen av digital primärvård har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, gjort en enkät i befolkningen. De tillfrågade fick svara på hur de skulle uppsöka vården vid tre olika sjukdomar: luftvägsinfektion, lindrig depression samt astma.

En majoritet föredrog ett fysiskt vårdbesök i primärvården. Telefonsamtal sågs som det näst bästa, följt av videosamtal.

I nästa steg av undersökningen värderades olika aspekter av ett tänkt videosamtal. Svaren visade att det viktigaste för de svarande var korta väntetider, gärna inom en timme, och att vårdpersonal ska ha tillgång till patientens journal. Däremot var det inte lika viktigt att känna till vårdpersonalen sedan tidigare.

– Vi träffar många patienter online som är nöjda med att spara tid. En del av dem går undan en stund på jobbet märker man så de slipper ta ledigt för ett besök på vårdcentralen, bekräftar Lisette Bäck.

Föredrog sjuksköterska

När det gäller astma och övre luftvägsinfektion föredrog de flesta ett videosamtal med en sjuksköterska, som vid behov kan konsultera läkare och utfärda remiss och vissa recept. Det är ett intressant fynd med tanke på att över 90 procent av alla digitala vårdbesök i dag, genomförs av läkare. Det kan jämföras med hur det är i den fysiska vården där det är lika vanligt att patienter träffar sjuksköterskor och läkare, 34 respektive 32 procent.

Vid en tänkt lindrig depression ville de flesta tillfrågade helst ha ett videosamtal med en läkare.

Vårdanalys konstaterar att undersökningen inte ger svar på under exakt vilka omständigheter ett läkarlett respektive sjuksköterskelett videobesök föredras, eller hur svarspersonerna hade agerat om det var en verklig situation. Men det finns tidigare studier som visar att patienter har varit mer nöjda med besök hos sjuksköterska än läkare.

Det stämmer med Lisette Bäcks erfarenhet.

– Ja, en del saker har vi bättre koll på och många väljer att träffa sjuksköterska när det rekommenderas i första hand, men det finns ju mycket fler läkartider online.

Har bra beslutsstöd

Om det är aktuellt med uppgiftsväxling mellan sjuksköterskor och läkare i digital vård, är inget Vårdanalys fördjupat sig i, enligt rapporten.

Är det större risk att missa en diagnos vid ett digitalt besök?

– Vi har många beslutsstöd och medicinska databaser och vi har mycket gratis i och med att patienterna laddar upp foton. Jag tror inte det är större risker digitalt än vid fysiska besök, är man osäker bokar man ju alltid in en läkartid. Och är det akut – någon som ringer om ett barn med feberkramper eller andningsbesvär till exempel – ser vi till att de ringer 112.

Lisette Bäck anser att det är en bra arbetsmodell att varva fysiska vårdbesök med digitala.

– Vi måste ju hänga med i tiden och möta patienterna där de tycker att det är bäst.   

De var mest benägna att söka digital vård

De som var mest positiva till videobesök var personer som var under 60 år, hade högre utbildning, hög inkomst, tidigare erfarenhet av digitala videobesök och som använder internet för att söka råd vid sjukdom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida