De granskar varje piller

På vårdcentralerna i Luleå sköts granskningen av läkemedelshanteringen av två distriktssköterskor. Det kostar mindre och har ökat patientsäkerheten.

När Katarina Alsén från Björkskatans vårdcentral öppnar skåpet för de patientbundna medicinerna i läkemedelsförrådet på Stadsvikens vårdcentral upptäcker hon genast att allt inte står rätt till. Flera av de gröna boxarna med patientbundna läkemedel saknar såväl fullständigt namn som personnummer.

– För upp det på åtgärdslistan. Jag får ta upp det i sjuksköterskegruppen, säger Agneta Sundqvist, läkemedelsansvarig på Stadsvikens vårdcentral och med på den årliga granskning av hur läkemedlen hanteras där.

Katarina Alsén går igenom hylla för hylla. Hon kontrollerar att utvärtes och invärtes mediciner står för sig, att inte liknande förpackningar med olika styrkor för ett och samma läkemedel finns placerade invid varandra och att de läkemedel som används mer sällan inte har passerat sista användningsdatum.

– Kräksirapen här gick ut för två veckor sedan, påpekar hon. Beställ hem några förpackningar och behåll de gamla tills de nya har kommit, så att ni inte står utan, säger hon till Agneta Sundqvist samtidigt som hon gör en ny notering i sin checklista.

Strax därpå hittar hon en öppnad injektionslösning med Marcain som gick ut redan för en och en halv månad sedan. Liksom en bruten flaska med Klorhexidinsprit som det inte står på när den öppnades.

– Man tjatar och tjatar och tjatar. Jag vet inte hur många jag går och klämmer ut hemma på min vårdcentral. Jag har hängt upp stora skyltar där det står om hållbarhetstiden, ändå får man tjata, säger hon och får medhåll av Agneta Sundqvist.

Efter en dryg timme är Katarina Alsén klar med granskningen. Då har hon hunnit kolla att alla kylskåp håller rätt temperatur, att narkotikalistorna är i sin ordning och att syrgastuber och andningsluftsbehållarna finns där de ska vara.

Läkemedel förvaras i en rad olika utrymmen: i läkemedelsförrådet, på barnavårdscentralen, mödravårdscen­tralen, i akutrummet och olika undersökningsrum. Att som läkemedelsansvarig hålla daglig koll på varenda piller och varje ampull är en omöjlig uppgift för den som är läkemedelsansvarig.

– Läkemedelshanteringen är ett kollektivt ansvar. Jag är ju ingen vaktmästare. Hade Katarina lämnat oss utan några plumpar i protokollet hade det helt enkelt varit en dåligt genomförd granskning, säger Agneta Sundqvist.

Som distriktssköterskor med förskrivningsrätt har Agneta Sundqvist och Katarina Alsén i många år intresserat sig för allt som har med läkemedel att göra. Båda är läkemedelsansvariga på sina respektive vårdcentraler. Efter kontorstid och på helgerna fungerar Stadsvikens vårdcentral som jourcentral för hela Luleå. Jourcentralen har en egen läkemedelsansvarig sjuksköterska.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering (sosfs 2001:17) står det att verksamhetschefen bör se till att läkemedelshanteringen minst en gång om året genomgår en extern kvalitetsgranskning. Det vanliga är att granskningen görs av Apoteket.

Men i samband med att Apoteket 2005 började ta ut en avgift på drygt
5000 kronor satte sig Agneta Sundqvist ned och började lusläsa föreskrifterna. Hon fann då att där det tidigare hade stått att granskningen skulle utföras av en farmaceut stod det nu att »granskningen kan till exempel utföras av en farmaceut«. Det tolkade Agneta Sundqvist som att även sjukskötersk­or med fördjupningskunskaper i farmakologi borde kunna vara aktuella för uppdraget.

– Till skillnad från Apoteket känner vi till rutinerna och kan gå mer på djupet med saker och ting. Hur läkemedel ordineras är exempelvis ingenting som ingår i Apotekets granskning. Dess­utom har vi inget intresse av att sälja några produkter, vilket Apoteket trots allt har, säger Agneta Sundqvist.

Efter kontakt med Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå fick hon svart på vitt att hon hade tänkt rätt. Inom Luleå primärvård finns det nio vårdcentraler. Samtliga verksamhetschefer var positiva till Agneta Sundqvists idé. Sedan dess sköter hon läkemedelsgranskningarna på åtta av de nio vårdcentralerna medan Katarina Alsén står för granskningen på Stadsvikens vårdcentral.

– Agneta har bett mig att ta fler vårdcentraler, men jag arbetar deltid och hinner inte mer, säger Katarina Alsén samtidigt som hon poängterar att hon tycker att arbetet är roligt.

Före besöket har hon laddat ned läkemedelslistan för Stadsvikens vårdcentral från intranätet. Hon har satt frågetecken framför de läkemedel som hon tycker är för dyra eller som hon ifrågasätter nödvändigheten av.

Sedan de tillsammans började med de kollegiala granskningarna har förbrukningen av natriumklorid minskat radikalt på flera av vårdcentralerna. Vid såromläggning är det numera ren rutin som gäller vilket innebär att det i flertalet fall går lika bra med vanligt kranvatten. Sterila kompresser kan oftast ersättas av rena kompresser. På det sättet sparas åtskilliga tusenlappar.

Vid den första granskningen 2005 upptäckte de att de hade tre olika leverantörer av syrgas och andningsluft. I dag sköts samliga leveranser av ett enda företag, vilket även det har lett till stora besparingar. Antalet läkemedel i bassortimentet har successivt minskat. Nästa mål är att ta fram en gemensam lista med bassortiment för samtliga nio vårdcentraler.

Att läkemedel som har blivit över från någon patient hamnar i läkemedelsförrådet accepteras inte längre på någon vårdcentral.

Dessutom har ordinationsrutinerna skärpts. Numera signeras alla läkemedel av läkarna innan de ges. Om ordinationen har skrivits på en lös lapp ska läkaren alltid kontrasignera efter att läkemedlet har administrerats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida