Magnetsjukhus?

1 december 2010

”Magnet hospitals” är ett begrepp som länge använts i USA. Sjukhus som lyckas dra till sig sjuksköterskor och kan behålla dem har varit intressanta att studera för forskare och debattörer. Det som karaktäriserar dessa sjukhus är bland annat att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar.

Finns det ”magnet hospitals” i Sverige? Ja, enligt Arbetsmiljöverkets rapporter som vi redovisar i Vårdfokus nämns hittills fyra akutsjukhus som klarar sig utan anmärkningar: Kalmar, Värnamo, Västervik och Växjö. Känner ni igen er, ni som arbetar där? Är arbetsmiljö och patient­säkerhet på topp??

För övrigt är Arbetsmiljöverkets rapporter ingen munter läsning. Överbeläggningar, svårigheter att rekrytera personal, för lite bemanning och för hög arbetsbelastning förekommer i större eller mindre utsträckning på de flesta sjukhus som inspekterats.?

Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har båda haft fokus på sjukhusens överbeläggningar vid inspektioner under året. Kritiken har resulterat i att flera sjukhus har utökat antalet vårdplatser. Dock utan att anställa mer personal! Hur tänker de ansvariga??

Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, säger i vår intervju att det inte handlar om antalet sängar, det är tillräckligt med personal som behövs för att skapa en patientsäker vård. ?

Det är inte bara att sjuksköterskorna trivs, som forskningen kring ”magnet hospitals” visar. På dessa sjukhus är också behandlingsresultaten bättre och patienterna mer nöjda.?

Patientsäkerheten är starkt kopplad till vårdpersonalens villkor. Sjukhusledningar som saknar den insikten kan inte komma till rätta med problemen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida