TOLKBRIST

Regeringen vill ha snabbspår även för tolkar

Nu ska tolkutbildningen utredas för att möta upp det stora behovet av tolkar inom bland annat hälso- och sjukvården.

I takt med att antalet flyktingar ökat har efterfrågan på kvalificerade tolkar blivit allt större. I dag råder det framför allt brist på kontakttolkar i arabiska och farsi, som talas av flyktingar från Syrien och Afghanistan.

Antalet platser på tolkutbildningarna har inte ökat i samma takt som flyktingtillströmningen, utan de är sedan tidigare för få i förhållande till efterfrågan.

Snabb utredning

För ett par veckor sedan fick Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag av regeringen att se över vilka möjligheter det finns för att snabbutbilda tolkar. Även utredningen ska gå snabbt. Tre månader har myndigheten fått på sig innan de ska redovisa resultatet den 1 mars.

– Det är en relativt snabb utredningstid, men vi har redan gjort en hel del av arbetet i samband med en större utredning vi lämnade in i våras, säger Sebastian Glans som är ansvarig handläggare för utredningen på myndigheten.

Kan förlängas

I uppdraget ingår även att se över utbildningens innehåll och utreda hur en längre kontakttolkutbildning bör utformas, vilket efterfrågats sedan tidigare.

Dagens grundutbildningen har en studietakt på cirka fyra månader heltid, utspritt på ett till två års deltidstudier. Utbildningen bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.

Om tolkutbildning

  • För att bli antagen till tolktubildningen krävs goda kunskaper i svenska och i tolkspråket.
  • Kursen innehåller bland annat samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, tolkteknik och tolketik.
  • Grundutbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Kammarkollegiet har ett register över grundutbildade tolkar och auktoriserade tolkar.
  • För att bli auktoriserad tolk måste man genomgå ett kvalificerat yrkesprov som består av såväl muntliga som skriftliga tester hos Kammarkollegiet.
  • Den som är auktoriserad tolk kan även skaffa sig en specialistkompetens som sjukvårdstolk eller rättstolk.
  • Auktorisationen måste förnyas var femte år och står under tillsyn av Kammarkollgiet.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida