Äldrevård

Äldre extra utsatta för våld i nära relationer

Äldre extra utsatta för våld i nära relationer
Blåmärken eller undernäring hos äldre kan vara tecken på våld eller försummelse. Arkivbild: Mostphotos.

Hårda nypor, sexuella övergrepp eller försummelse. När äldre utsätts för våld i nära relationer sker det inte bara i hemmet, utan även i vården. "Det behöver inte vara av illvilja, utan okunskap om hur situationen kan hanteras" säger Linda Johansson, sjuksköterska och docent i hälsa och vårdvetenskap.

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer införs den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i flera lagar. Det handlar bland annat om att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande gentemot förövare och stärkt stöd till barn som lever i hem där det förekommer våld. Men ett perspektiv saknas – äldre våldsutsatta.

Det menar Linda Johansson, sjuksköterska och docent vid Jönköping University.

– Det är jättebra att frågan om våld i nära relationer lyfts fram men det saknas ett fokus på äldre personer. De drabbas också och många gånger kan de också vara extra utsatta på grund av olika funktionsnedsättningar och ökat beroende av andra för att klara sig, säger hon.

Personalen kan vara förövaren

Halvkroppsbild på Linda Johansson.
Linda Johansson disputerade 2013 med en avhandling om äldre personer och måltider. Foto: Jönköping university.

Våld mot äldre sker inte bara i privata hem av en partner, vuxna barn eller annan närstående, utan även av personal på särskilda boenden och inom hemtjänst. Det kan handla om psykiskt eller sexuellt våld, hårda tag eller försummelse. Som att att bli inlåst på rummet eller inte få tillgång till sina glasögon, berättar Linda Johansson.

– Under pandemin har vi ju hört till exempel om fall där personal satt soffor för dörren för att covidsjuka boende inte ska komma ut och smitta andra. Det behöver inte vara av illvilja, utan okunskap om hur situationen kan hanteras.

Det betyder inte att all vårdpersonal utövar våld, understryker Linda Johansson, men det behöver uppmärksammas.

Personal som förövare

Sjuksköterskan Anja Botngård har i flera olika studier undersökt våld mot äldre på sjukhem i Norge. Resultatet visar bland annat att:

  • tre av fyra vårdanställda observerat våld mot äldre det senaste året.
  • två av tre själva uppgav att de hade varit förövare vid ett eller flera tillfällen under det senaste året.

Psykisk misshandel och försummelse var vanligast, även om fysiskt våld förekom också.

Botngård har också undersökt bakomliggande orsaker till att personal utövar våld mot äldre. Några faktorer som nämns är personlig stress, patienter som är aggressiva och bristande ledarskap.

Resultatet bygger på enkäter till 3693 anställda på sjukhem (alla kategorier).

Här hittar du mer om Anja Botngårds forskning.

Stigma och stereotyper

Personalen har en viktig roll när det gäller att identifiera tecken på våld. Men det är inte alltid enkelt. Trots att man vet att många äldre är extra sårbara på grund av fysiska begränsningar, kommunikationssvårigheter eller demenssjukdom finns det inte så mycket forskning om våld bland äldre, åtminstone i Sverige.

– Då blir det också svårt att upptäcka våldet och agera. Det finns också en del stigma och stereotypa föreställningar som kan hindra att våldet upptäcks. Som att äldre alltid är snälla, men om vi vet att har det förekommit våld i relationen tidigare kan det givetvis fortsätta även när personerna blir äldre, säger hon.

På Institutionen för gerontologi vid Jönköping University, där Linda Johansson arbetar, ger de 4,5 poängskursen Våld i nära relationer bland äldre. Kursen ska ge både teoretisk och praktisk kunskap och innehåller till exempel olika förklaringsmodeller, tidiga tecken, lagar och bemötandefrågor utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Komplexa situationer

Linda Johansson och hennes kolleger arbetar just nu med en tvärvetenskaplig kursbok i ämnet. De är också involverade i ett projekt kring tvång och begränsningar inom äldrevården i Jönköping.

– Det finns många svåra situationer i vården- patienter som kan vara våldsamma eller gå in till grannen och utsätta hen för övergrepp. Det är väldigt komplext och det blir inte lättare när det finns så lite skrivet om det, säger hon.

Råd till vårdpersonal

  • Blunda inte för det faktum att äldre kan utsättas för övergrepp, utan skaffa kunskap och kompetens både för att kunna förebygga att det sker men också för att kunna agera vid upptäckt. 
  • Tänk på att det kan vara svårt att utmärksamma våld, till exempel om det finns kommunikationssvårigheter. Om personen verbalt inte kan uttrycka våldsutsatthet behövs kunskap om vilka tecken som kan förekomma. Blåmärken och undernäring kan exempelvis vara orsakat av våld eller försummelse.
  • Ta reda på vilka riktlinjer som finns på din arbetsplats kring våld i nära relationer. Vad förväntas av dig? Du ska veta var du ska göra och vem du kan vända dig till.
  • Våga fråga den äldre personen om våld– och ha en strategi för hur du ska ta hand om svaret. 

Källa: Linda Johannson, docent vid Jönköpings university.

Nyligen publicerade Linda Johansson en debattartikel i Dagens Nyheter om ämnet tillsammans med Britt-Inger Saveman, senior professor i omvårdnad vid Umeå universitet och Lena Östlund, socionom och fil.mag i gerontologi vid Jönköping university.

De tre forskarna vill öka kunskapen om våld i omgivningen runt äldre – vilket inkluderar personal inom vård, social omsorg, tandvård – och uppmanar politiker och beslutsfattare att se till att det finns riktlinjer och handlingsplaner som personalen kan använda sig av.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida