covid-19

Kritik mot förslag om covid som arbetsskada

Kritik mot förslag om covid som arbetsskada
Många i vården har drabbats av långvariga problem efter covid. Nu föreslås ändringar i arbetsskadeskyddet som både applåderas och kritiseras. Foto: Getty Images

Regeringen vill att fler som smittas av samhällsfarliga sjukdomar, som covid-19, ska kunna få det klassat som arbetsskada. Fackliga organisationer, myndigheter och arbetsgivare menar att grundtanken är god men att förslaget är så bristfälligt att det istället riskerar att försämra skyddet för vårdpersonal.

Under våren 2020 klassades covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Covid-19 fördes även in på listan över smittsamma sjukdomar som omfattas av arbetsskadeförsäkringen, förkortad FASP. Försäkringen gäller för dem som smittas i sitt arbete vid laboratorier och sjukvårdsinrättningar.

Men det kan nu vara på väg att ändras. Regeringen anser att coronapandemin har visat att långt fler än vårdpersonal drabbas hårt, att många yrkesgrupper måste gå till en fysisk arbetsplats och därmed löper risk att smittas. Regeringen föreslår därför att alla, oavsett yrke eller arbetsuppgift, som utsätts för en samhällsfarlig smitta i arbetsmiljön och drabbas av långvarig arbetsnedsättning bör få det klassat som en arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken.

Ändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket är 31 mars, och ska gälla retroaktivt. Det innebär att den som tidigare under pandemin har smittats med covid-19 i arbetet och som fått ett långvarigt inkomstbortfall på grund av det omfattas av skyddet från arbetsskadeförsäkringen. Tanken är också att den som tidigare fått avslag ska kunna ansöka på nytt när det nya regelverket trätt i kraft.

Hoppas på lättare godkännande

Förslaget har varit ute på remiss. De flesta tillfrågade myndigheter och organisationer tycker att det är bra om fler än vårdpersonal omfattas av arbetsskadeförsäkringen vid smittsamma sjukdomar. Vårdförbundet har svarat på remissen via TCO.

Sineva Ribeiro
Sineva Ribeiro. Foto: Dan Lepp.

— Det finns bra tankar i regeringens förslag. Det måste finnas ett starkt ekonomiskt skydd mot de risker som arbetstagarna möter i arbetslivet. I början av pandemin jobbade våra medlemmar utan tillräcklig skyddsutrustning, samtidigt som de följde rekommendationer och undvek folksamlingar i privatlivet. Ändå har det varit svårt att få arbetsskada godkänt eftersom man hänvisar till att det inte är säkert var smittan skett. Det hoppas vi att det ska bli ändring på, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som flera gånger har träffat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och diskuterat arbetsskador.

Covid stryks kanske från två listor

Men förslaget möts också av omfattande kritik. Flera av de fackliga organisationerna konstaterar att förslaget läggs fram samtidigt som regeringen parallellt jobbar för att covid-19 inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det skulle kunna innebära att vård- och labbpersonal, som omfattas av den nuvarande arbetsskadeförsäkringen, riskerar att få ett sämre skydd om regeringen stryker covid-19 både från FASP och från listan över samhällsfarliga sjukdomar i smittskyddslagen.  

Regeringen har uppmärksammat detta problem och konstaterar att om covid-19 slutar klassas som samhällsfarlig får ”ny ställning tas till om sjukdomen” återigen ska listas i bilagan till FASP ”för att den ska kunna prövas som arbetsskada under samma förutsättningar som gäller i dag.”

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som samlar Vårdförbundet och flera andra fackförbund, tycker att det är en alldeles för lättsinnig inställning med tanke på de svåra besvär och förluster som covid-19 har orsakat.

”Den tänkta förstärkningen av försäkringen försvinner i samma ögonblick som covid-19 inte längre anses som samhällsfarlig, trots att sjukdomen av allt att döma fortsatt kan medföra betydande risker för sjukdom och inkomstförluster på individnivå”, skriver OFR.

Fortfarande ett farligt virus

TCO är inne på samma spår och anser att covid-19 och SARS måste vara kvar i FASP åtminstone fram till dess att det finns tillförlitlig vetenskap om sjukdomarna och dess konsekvenser. Om regeringen ändå väljer att stryka covid-19 från FASP bör det endast gälla personer som insjuknat efter att ändringen börjat gälla.

— Vårdpersonal kommer fortsatt behöva möta detta hemska och luriga virus och arbeta i skyddsutrustning. Så länge covid-19 kan ge svår sjukdom och långvariga följdeffekter måste den omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Och de som blivit sjuka tidigare under pandemin ska också omfattas, de ska inte drabbas negativt av eventuella ändringar. Det är vårt viktigaste budskap, säger Sineva Ribeiro.

Mycket pappersarbete väntar

Både Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, och Försäkringskassan slår ner på formuleringen att den som har fått avslag enligt nuvarande regelverk ska kunna ansöka om ersättning på nytt. Det är i dagsläget inte möjligt att få exakt samma sakfråga prövad två gånger. Om regeringen vill att det ska kunna ske behöver det ”regleras juridiskt”.

Flera av remissinstanserna anser samtidig att regeringens förslag skulle innebära svåra gränsdragningar kring vilka som har rätt till arbetsskadeersättning. Många som smittats har inte ett provsvar från ett specifikt datum att luta sig emot, och det kanske inte ens klargjorts om det varit smittspridning på arbetsplatsen. Det skulle innebära omfattande undersökningar och mycket pappersarbete både för arbetsgivare och myndigheter. Det skulle även behöva skrivas många omfattande läkarutlåtanden, vilket skulle belasta vården.

Arbetsgivare säger blankt nej

Arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Svenskt Näringsliv tycker att regeringen inte gjort en grundlig konsekvensanalys. De säger nej till samtliga förslag och skickar med ett önskemål om att frågorna istället får ta plats i den nyligen tillsatta Arbetsskadeutredningen (S2021:11).

Socialdepartementets kommunikationschef meddelar att arbetet med förordningen fortsätter. Remissvaren ska analyseras, och man ska väga in konsekvenserna av att covid-19 snart kan komma att strykas som samhällsfarlig sjukdom.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida