arbetsmiljö

Skyddsombud larmar efter strypattack på sjuksköterska

Skyddsombud larmar efter strypattack på sjuksköterska
Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. Bild: Eng Foto

I våras var en sjuksköterska på Näl i Trollhättan nära att strypas av en patient. Det är en av flera allvarliga situationer som uppstått på den aktuella avdelningen den senaste tiden, menar Vårdförbundet som nu begär att Arbetsmiljöverket ingriper.

Vårdfokus har tidigare berättat om händelsen där en patient lindade en lång strumpa runt halsen på en sjuksköterska och drog åt så att hen fick svårt att andas. Attacken avbröts av en annan patient. I maj hölls rättegången där brottsrubriceringen var mordförsök, men patienten dömdes senare för misshandel.

Enligt Vårdförbundet är det en av flera allvarliga händelser som inträffat det senaste halvåret på avdelning 67, en psykiatrisk akutvårdsavdelning, vid Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, i Trollhättan. Erica Essljung, Vårdförbundets huvudskyddsombud, berättar att det gjorts fler avvikelser under perioden januari-juni än vad som normalt görs under ett helt år.

Erica Essljung. Foto: Privat

– Utifrån avvikelserna och de samtal vi haft med medlemmar kan vi konstatera att hot och våld har ökat på 67:an. Personalen känner sig inte trygg. Flera av avvikelserna har blivit liggande utan åtgärd, säger Erica Essljung, och fortsätter:

– När det gäller strypförsöket och andra händelser har vi fått trycka på för att det ska anmälas som tillbud till Arbetsmiljöverket, trots att det är lagkrav på att arbetsgivaren ska göra det. Det tycker vi visar att man brister i sitt arbetsmiljöansvar.

Personalen räcker inte till

Enligt Erica Essljung är en av orsakerna till problemen att det finns en obalans mellan krav och resurser. Antalet sjuksköterskor har minskat utan att antalet vårdplatser dragits ner. Samtidigt har sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökat.

– Det händer ofta att en ensam sjuksköterska ska ronda och dela ut mediciner till ett stort antal patienter. Det blir längre väntan för patienterna och då ökar risken för hot och våld, säger Erica Essljung.

Hon och skyddsombudskollegan Magnus Hermansson tycker inte att man fått tillräckliga svar när bristerna lyfts i dialog med chefer. I juni valde de att gå vidare med 6:6a-anmälan med begäran om arbetsmiljöåtgärder. De vill att arbetsgivaren:

  • Skyndsamt hanterar inkomna avvikelser och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Ger arbetstagarna stöd, handledning, utbildning och introduktion för att kunna utföra arbetet säkert.
  • Tillför resurser för att förebygga risken för hot och våld så mycket som möjligt, alternativt minskar kraven.

Annan syn på avvikelserna

Arbetsgivaren har presenterat en plan för att åtgärda bristerna. Bland annat har stöd satts in för att hantera avvikelserna skyndsamt framöver. Samtidigt är flera stora utbildningsinsatser för personalen på gång. Men Vårdförbundets huvudskyddsombud anser inte att arbetsgivaren presenterar tillräckliga åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön, och har nu begärt att Arbetsmiljöverket ingriper.

Viktoria Skeie, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin, välkomnar Arbetsmiljöverkets eventuella synpunkter, men tycker att de åtgärdsplaner man tagit fram räcker för att komma till rätta med säkerhetsproblemen.

Hon berättar att man jobbat hårt för att öka avvikelserapporteringen, eftersom det är ett bra redskap att påvisa och åtgärda eventuella brister, och menar därför att den ökning av avvikelser som skett inte nödvändigtvis speglar en ökad hot- och våldssituation.

– Jag tycker inte att situationen på 67:an sticker ut jämfört med övriga psykiatrin. Men att en del personal upplever att hot- och våldsincidenter har ökat tar vi självklart på största allvar.

Viktoria Skeie säger att man även tar till sig av kritiken att hanteringen av avvikelserna inte varit optimal, vilket delvis berott på ett chefsbyte under våren.

– Det betyder inte att vi inte har arbetat med att åtgärda eventuella brister utifrån inrapporterade avvikelser utan enbart att enheten inte hunnit dokumentera åtgärderna i avvikelsesystemet. Detta har vi nu åtgärdat och är i kapp, säger Viktoria Skeie.

Rekrytering och utbildning

Hon känner inte till att allvarliga tillbud inte skulle ha anmälts till Arbetsmiljöverket. Det stämmer förvisso att anmälan efter strypattacken dröjde eftersom man ville invänta den första interna utredningen. Men det fanns en plan att det skulle göras, oaktad påtryckning från skyddsombuden.

Vad ska anmälas?

Enligt arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §, ska händelser på en arbetsplats som lett till personskada eller dödsfall, samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan röra sig om en drabbad person eller flera drabbade

Ett tillbud kan även röra händelser som drabbat någon psykiskt, till exempel:

  • En enstaka kränkande handling
  • Hot om våld
  • Mordhot som upplevs varit allvarligt menat eller annat hot om våld mot person
  • Svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
  • Om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det.

Källa: Arbetsmiljöverket

Hon delar Vårdförbundets oro när det gäller att rekrytera och behålla personal, framför allt sjuksköterskor. Det är svårt inom hela sjukvården, men kanske extra svårt inom lite snävare specialiteter som exempelvis psykiatrin, menar hon. 

Viktoria Skeie, verksamhetschef
Viktoria Skeie, verksamhetschef för vuxenpsykiatriska slutenvården. Foto: Kevin Nirs, Kommunikationsenheten NU-sjukvården.

– Vi jobbar aktivt med rekrytering, det är ett av våra huvudfokus just nu. Vi samarbetar även över enhetsgränserna och försöker på frivillig väg omfördela personal, för att vi så långt som möjligt ska kunna hålla samtliga vårdplatser öppna, samtidigt som vi måste säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger Viktoria Skeie.

Hon understryker att säkerhet inte bara handlar om att ha fler kollegor. Man måste även öka kunskapen om hur man kan förebygga farliga situationer.

– Vi har påbörjat den största utbildningssatsningen på länge i regionen när det gäller säkerhet. Sedan tidigare genomförs även utbildning i bemötande vid hot- och våld som samtliga medarbetare genomgår kontinuerligt under året. Säkerhet och arbetsmiljö finns med som stående punkter på APT, och vid varje APT går vi igenom en till två av våra rutiner, för att de ska vara kända och skapa högsta grad av efterlevnad.

Hon önskar en fortsatt dialog med Vårdförbundet och understryker att man har samma mål: en god arbetsmiljö och bra patientsäkerhet.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida