Efterlyser bättre bemötande inom abortvården

Efterlyser bättre bemötande inom abortvården
Barnmorskan Marlene Makenzius tror att bristen på personligt bemötande kan bero på att vårdpersonalen enligt den svenska abortlagstiftningen inte har rätt att fråga om anledningen till beslutet.

Var fjärde kvinna och varannan man är inte helt nöjda med vården i samband med en abort. Ingreppet väcker också existentiella tankar hos mer än hälften av kvinnorna. Det visar en avhandling av barnmorskan Marlene Makenzius vid Uppsala universitet. Framför allt understryks vikten av ett förbättrat patientbemötande.

17 september 2012

Marlene Makenzius har undersökt hur 798 kvinnor och 590 män vid olika kvinnokliniker upplever en abort, vilka behov de har samt synen på förebyggande åtgärder.

Både män och kvinnor uppgav att den viktigaste faktorn för hög tillfredställelse med vården är ett gott bemötande.

En del män i studien beskrev att de kände sig negligerade och även en del kvinnor upplevde att man inte lyssnade på männen.

Så här beskriver en kvinna det: ”Trots att han fanns med i rummet så var det bara mig de pratade med, som om det bara gällde mig och inte han.”

– Att kvinnor har rätt att besluta om abort är en mänsklig rättighet som ska värnas men det innebär inte att de män som kvinnorna väljer att ta med i en abortprocess är betydelselösa eller inte har känslor och behov relaterade till aborten. Hur männen uppfattar vården kan påverka kvinnors upplevelse av vården i samband med en abort, säger Marlene Makenzius som till vardags arbetar som utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Väcker existentiella frågor

Frågan om bemötande är av särskild betydelse inom abortvården eftersom ingreppet ofta väcker existentiella tankar och känslor. I en av avhandlingens studier uttryckte nästan hälften av kvinnorna att de ville genomföra någon form av symbolisk handling i relation till aborten. Någon berättade: ”Jag tände ett ljus och tänkte på det lilla livet”.

– Livsåskådningsfrågor är högst personliga och är för de flesta i Sverige inte kopplat till religiösa trosuppfattningar. Detta gäller inte bara abortsökande kvinnor utan finns bland oss alla, inklusive vårdpersonalen. Därför kan det vara särskilt viktigt att vara öppen för olika världsbilder när det gäller abort. Detta är inte något som vanligtvis inkluderas och hanteras i de medicinska procedurerna eller dess styrdokument, säger Marlene Makenzius.

I avhandlingen, som försvaras den 21 september, diskuteras varför abortsökande inte i större utsträckning får ett personligt bemötande anpassat till sina individuella behov. Marlene Makenzius menar att det kan bero på att vårdpersonalen enligt den svenska abortlagstiftningen inte har rätt att fråga om anledningen till beslutet. Kvinnan ska bestämma själv utan att behöva ifrågasättas eller påverkas.

Viktigt att få diskutera

Men studien visar att det kan vara av betydelse för kvinnor och män att få diskutera abortbeslutet och dess bakomliggande motiv, att få förståelse och bekräftelse som en del i bearbetningen.

En kvinna beskrev det så här: ”Jag förväntade mig inte att hon skulle fatta beslutet åt oss, men åtminstone att hon kunde bidra med något perspektiv till samtalet…”.

– Det åligger hälso- och sjukvården att bland annat arbeta förebyggande vad gäller oönskade graviditeter. Vi vet att var fjärde kvinna som söker för en abort kommer att göra minst en abort till. Goda relationer är viktiga för att skapa förtroende som skulle kunna vara till fördel när det gäller att skapa motivation för att använda preventivmedel, säger Marlene Makenzius.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida