patientnämnderna

Klagomålen på vården fortsätter att öka

Klagomålen på vården fortsätter att öka
Många av klagomålen handlar om att vänta länge på att få vård. Arkivbild: Mostphotos

Klagomålen till landstingens och regionernas patientnämnder ökade med fem procent förra året. Vård och behandling samt bemötande och långa väntetider är de vanligaste orsakerna till klagomål.

Av de nära 34 500 klagomål som kom in till nämnderna under 2015 handlade nära hälften om den vård och behandling som patienterna hade fått. Endast två procent av klagomålen rörde omvårdnad.

Det klagas mest på den somatiska specialistvården, men den tydligaste ökningen av klagomålen ses inom primärvården. Under 2015 rörde 48 procent av alla klagomål specialistvården medan det i 28 procent av fallen klagades på primärvården. Den psykiatriska specialistvården stod för 12 procent, medan endast 2 procent av klagomålen riktades mot den kommunala hälso- och sjukvården.

Störst andel av klagomålen rör kvinnor, särskilt kvinnor i åldern 50-59 år.

Blir illa bemötta

Näst vanligast är att patienter och närstående klagar på kommunikationen med vården, framför allt brister i bemötandet, men även bristande kommunikation eller att patienterna eller deras närstående inte känt sig delaktiga i vården i samband med diagnoser, fortsatt behandling och utskrivningar.

När det gäller bemötande är det främst yngre kvinnor som klagar på hur de blir bemötta i vården.

Svårt att komma till

Det tredje största området som det klagas på är brister i hur vården är organiserad och tillgängligheten. Många klagomål handlar till exempel om att det är svårt att komma fram per telefon, att det tar lång tid att få en besökstid eller att behandlingar ställs in på grund av resursbrist.

Varför klagomålen för varje år fortsätter att öka går det bara att spekulera i. Vissa skulle säkert säga att det beror på alla nedskärningar som gjorts och fortsatt görs inom vården. Men i exempelvis Skåne, som länge tvingats hålla många somatiska slutenvårdsplatser stängda på grund av bristen på sjuksköterskor, har andelen klagomål minskat, liksom i Västmanland.

Enklare att klaga

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som varje år sammanställer statistiken över de klagomål som kommer in till patientnämnderna, kan skillnader i arbetssätt, registreringsrutiner och bemanningen hos nämnderna samt hur man informerar patienter och närstående om dessa, påverka hur många klagomål som kommer in.

En annan bidragande orsak till att klagomålen ökar antas vara hur information sprids på nätet och möjligheten att klaga via Mina vårdkontakter.

Patientnämnden…

… är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Patientnämnderna tar emot synpunkter och klagomål från patienterna och lämnar varje år en redogörelse av sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida