Självtest kan förebygga livmodershalscancer

Självtest kan förebygga livmodershalscancer

Disputerade cytodiagnostikern Keng-Ling Wallin ser både för- och nackdelar med självtestet.

Att låta kvinnor HPV-testa sig själva i hemmet kan förebygga livmoderhalscancer.  Både i utvecklingsländer och i resurssvaga områden i höginkomstländer. Det skriver en grupp forskare bakom en stor studie som nyligen publicerades i medicintidskriften Lancet. Men självtest har både för- och nackdelar, påpekar disputerade cytodiagnostikern Keng-Ling Wallin.

I studien ingick 20 254 kvinnor  mellan 25 och 65 år med låg socioekonomisk bakgrund från landsbygdskommuner med begränsad medicinsk service. De slumpades till två olika grupper. I den ena använde kvinnorna ett självtest för HPV, humant papillomvirus, i den andra gjordes cellprovtagning på en cytologklinik.

Resultatet visar att med självtestet upptäcktes redan utvecklad livmodershalscancer eller cellförändringar med hög risk att utvecklas till cancer hos 117 per 10 000 kvinnor. I den jämförelsegrupp som inte lät självtesta sig upptäcktes samma sak hos endast  34 kvinnor per 10 000.

Mycket känsligt test

Kvinnorna som tog sitt test själva hade först fått instruktion av en sjuksköterska som också samlade in testen och skickade in dem för analys. Testets relativa känslighet var tre gånger större än vid cytologprov och det upptäckte också fyra gånger fler fall av invasiva cancrar.

Infektion med högrisk HPV, som testet i studien mätte, är förknippat med utveckling av livmoderhalscancer. I självtestgruppen upptäcktes högrisk-HPV hos 9,8 av kvinnorna, mot bara 0,38 procent i gruppen där ett cytologprov togs.

Ser både för- och nackdelar

Keng-Ling Wallin, disputerad cytodiagnostiker och  programkoordinator för cytologisk diagnostik på kvalitetssäkringsföretaget Equalis, ser både för- och nackdelar med självtest. Till fördelarna hör att det är billigt och kan nå kvinnor där det antingen inte finns mottagningar som de kan gå till eller där kontrollen kostar pengar som de inte kan avvara.

– Jämfört med cytologi är HPV-testet känsligare. Är man ute efter att fånga HPV-infektion är metoden bra. Det är också viktigt att upptäcka kvarvarande infektion. Men alla HPV-infektioner leder inte till cellförändringar och cancer. Väldigt få av dem testet hittar kommer att utveckla förstadier till cancer, säger Keng-Ling Wallin.

Många kvinnor har HPV-infektion någon gång i livet, men bara hos 0,01 procent utvecklas cancer. Hos resten självläker infektionen utan behandling efter tolv till arton månader. I självtestgruppen fångades många kvinnor med HPV-infektion upp och skickades till kolposkopi för undersökning.

Vill se kostnadseffektivitet

– Av alla kvinnorna med högrisk-HPV som upptäcktes i studien upptäcktes bara cellförändringar som behövde tas om hand i tolv procent av fallen. Av de kvinnor som hade posititivt cytologiprov var det 90 procent som verkligen hade någon form av cellförändringar.

Keng-Ling Wallin tycker att studien är viktig för att där finns ett resonemang om att nå så många kvinnor som möjligt, även de som inte har råd med testning med cytologi i länder där det kostar. Samtidigt påpekar hon att det måste finnas resurser att ta hand om de kvinnor som fångas upp.

– Mer tid måste läggas på kolposkopi och då kommer kostnaderna att öka. Det vore intressant att räkna ut den långsiktiga kostnadseffektiviteten, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida