Utredda fall

Skolsköterska kritiseras för flera missar

Trots dålig introduktion och tuffa arbetsförhållanden har sjuksköterskor ett eget yrkesansvar för hur de utför sitt arbete. Det konstaterar IVO som kritiserar en skolsköterska för bristande journalföring och för att inte ha gett elever tillräckligt bra hälso- och sjukvård.

Det är bilden av en rörig arbetssituation som framkommer i beslutet från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Skolsköterskan får kritik för att inte ha ge elever en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård eftersom hon missat att följa upp elevers hörsel och i ett fall låtit en elev gå ovaccinerad med risk för smitta. Skolsköterskan kritiseras också för bristande hantering av elevers journaler.

Rutiner och sekretesss

I anmälan tas ännu fler missar upp. Men enligt Ivo verkar dessa i första hand bero på bristande rutiner. Förutom det hon kritiseras för anses skolsköterskan därför ha fullgjort sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen och andra föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Myndigheten gör däremot en del påpekanden, som att hälso- och sjukvårdspersonal måste tänka noga på att följa bestämmelser gällande sekretess. Bland annat ska skolsköterskan enligt anmälan ha använt en studievägledare som tolk. Detta var enligt henne själv ett redan etablerat arbetssätt på skolan.

Tuffa arbetsförhållanden

Skolsköterskan har själv framför att introduktionen vid anställningens början hade brister och att hennes arbetsförhållanden var ansträngda. Hon ska ha påtalat detta för ledningen, men utan att ha få något gehör.

Ivo skriver i beslutet att myndigheten har förståelse för att arbetssituationen kan ha varit en bidragande faktor till de konstaterade bristerna, men att det inte fråntar skolsköterskans egna ansvar eftersom hon enligt patientsäkerhetslagen har ett eget yrkesansvar för hur hon utför sina arbetsuppgifter.

Diarienummer hos ivo: 8.6.l-22880/2019-17

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida