Studien är gjord vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

168 kvinnor med typ 1-diabetes som var i graviditetsvecka 4 till 14 fick svara på ett antal frågor om hur de upplever sin hälsa.

– Glädjande nog mådde kvinnorna bättre än förväntat. Nästan nio av tio kvinnor i vår studie upplevde att de hade bra, mycket bra eller utmärkt hälsa, säger barnmorskan Karolina Lindén som är doktorand i projektet.

Barnmorskaren och doktoranden Karin Lindén, Sahlgrenska akademin. Göteborgs universitet. sept 2014
Karolina Lindén är barnmorska och doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Med tanke på de ökade risker som finns för att exempelvis fostret ska bli missbildat eller modern drabbas av en havandeskapsförgiftning brukar det från kliniskt håll hävdas att dessa kvinnor brukar vara väldigt oroliga, vilket också finns belagt i tidigare svensk forskning av kvalitativ karaktär.

Men i den studie som Karolina Lindén deltagit i skattade 87,5 procent av kvinnorna sin hälsa som god. Välbefinnandet skattades som medelhögt, och förmågan att hantera sin diabetes i dagligt liv skattades som relativt hög. Den stressnivå som kan relateras till deras sjukdom var låg.

Varför svaren var så positiva vet inte Karolina Lindén. Åtminstone inte ännu.

– Det kan naturligtvis bero på glädjen över att vara gravid. Men man ska komma ihåg att för bara 20 år sedan avråddes många av de här kvinnorna från att bli gravida. I dag får de ett helt annat stöd av vården under graviditeten, vilken kan vara en förklaring till att de mår så bra, säger hon till Vårdfokus.

Det här är den första kartläggningen som gjorts i Sverige om välbefinnande och förmågan att hantera sin diabetes i tidig graviditet. Hur det går för dessa kvinnor senare i graviditeten kommer det att ges svar på längre fram i forskningsprojektet. Kvinnorna ska följas fram till att barnen föds.

Resultaten av studien – Well-being and diabetes management in early pregnant women with type 1 diabetes mellitus – finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health (se länk till studien intill denna artikel).