Som Vårdfokus skrivit om tidigare finns det en särskild överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att stärka förlossningsvård och kvinnors hälsa. Överenskommelsen innebär extra pengar till landstingen som de får använda inom området. Nytt för i år är att landstingen måste redovisa vad de har använt medlen till.

Regionala variationer

SKL publicerar i dag en rapport som sammanfattar de olika satsningarna i landet. Här framkommer det att cirka 51 procent av pengarna används till bemanningen, framför allt inom förlossningsvården. Det finns stora regionala skillnader, troligtvis utifrån hur behoven ser ut skriver SKL, där vissa landsting använt cirka 90 procent av pengarna till personal och andra använt under 10 procent.

Samtliga landsting satsar nu på att utbilda personal om skador och de flesta landsting anser att de behöver öka kompetensen kring förlossningsskador.

Flera landsting rapporterar värdet av kompetensöverföring mellan barnmorskor och mentorskapsprogram efterfrågas.