Situationen på akutvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov har varit ansträngd under flera år. Redan under 2013 gjorde Region Jönköpings egen arbetsmiljöenhet en undersökning som visade på flera brister i sjuksköterskornas arbetssituation som behövde åtgärdas. Men i stället för en förbättring har läget förvärrats.

– På mindre än två år har nästan 60 procent av sjuksköterskorna slutat eller tagit tjänstledigt. Det handlar om ett 40-tal personer med lång erfarenhet. I dagsläget har cirka hälften på akutvårdsavdelningen mindre än två års erfarenhet av sjuksköterskeyrket, säger Fatmir Zogaj, Vårdförbundets huvudskyddsombud inom medicinsk vård i Jönköpings län.

Magsmärtor och stress

Omsättningen på personal och ett ökat patienttryck har lett till att många sjuksköterskor känner en ständig stress och att de inte räcker till. Magsmärtor och hjärtklappning har förekommit i ganska hög utsträckning och det har även varit ett antal sjukskrivningar.

Fatmir Zogaj berättar att personalen har försökt få gehör för problemen, bland annat genom att skicka brev till ansvariga chefer och politiker. Vårdfokus skrev om detta tidigare i år, då beskrev sjuksköterskan Pernilla Melin läget så här:

 – Dagligen är det någon som gråter. Personalen har ont i magen, ångest, huvudvärk och bär på en stor oro för att inte klara av jobbet. Vi har flera långtidssjukskrivna för utbrändhet. Det gäller även de äldre och erfarna, de som alltid annars har känt att de klarar av jobbet upplever att de inte längre räcker till.

Läs även: De kräver att arbetsmiljön omedelbart förbättras

Inspektion i somras

Även Vårdförbundet har haft flera möten med arbetsgivaren och tidigare i år gjorde det lokala skyddsombudet en så kallad 6:6a-anmälan, med begäran om arbetsmiljöåtgärder.

Det ledde fram till en långsiktig handlingsplan som fick tummen upp, men det saknades mer akuta åtgärder för att få ordning på problemen. Därför vände sig skyddsombudet på nytt till Arbetsmiljöverket, som under sommaren besökte arbetsplatsen.

Vid tillfället för inspektionen var fem sjuksköterskor sjukskrivna på grund av utmattning. En bidragande orsak var en tidigare omorganisation som innebar att akutvårdsavdelningen fick ta emot fler patienter, bland annat strokepatienter som har ett annat omvårdnadsbehov än vad personalen var van vid.

Hotad patientsäkerhet

Detta kombinerat med ett ständigt pusslande av arbetspass skapade en svår stress bland personalen som ofta kände att uppgiften var övermäktig. Sedan januari 2017 har det vid 24 tillfällen uppstått situationer som inneburit brister i patientsäkerheten.

Arbetsgivaren bekräftar i stort sjuksköterskornas bild av läget. Samtidigt påpekas att flera saker har gjorts för att komma tillrätta med problemen. Bland annat har det öppnats en välfungerande strokeavdelning vilket avlastat akutvårdsavdelningen.

Bättre analys behövs

Arbetsmiljöverket bedömer dock att det skulle behövas en mer genomgripande analys för att ta reda på vilka arbetsuppgifter det är som ger de upplevda problemen. Utifrån analysen ska arbetsgivaren omedelbart se till att personalen inte har en arbetsbelastning som innebär risk för ohälsa.  Det ska även inrättas en handlingsplan på kort sikt där det tydligt framgår vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska vara genomföra och vilken person som har ansvar.

Om inte detta görs innan den 31 januari 2018 kan Region Jönköping behöva betala ett vite på 100 000 kronor.